Detail předmětu

Seminář z MATLABu

FSI-RM0Ak. rok: 2011/2012

MATLAB integruje matematické výpočty, vizualizaci a programovací techniky a poskytuje tak flexibilní prostředí pro technické výpočty. Studenti se v kurzu naučí používat tuto otevřenou architekturu ke zpracování dat,
tvorbě algoritmů a vytváření vlastních nástrojů. Kurz obsahuje jak základní modul programu MATLAB, tak volitelná rozšíření (toolboxes) a nástroj pro simulaci dynamických systémů Simulink.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kursu bude schopen naprogramovat jednoduché úlohy v prostředí
MATLAB, zpracovat a zobrazit získané výsledky. Bude mít přehled o
nadstavbách MATLABu, především o modulech spjatých se strojním
inženýrstvím Simulink a SimMechanics. Bude schopen napsat vlastní S-
funkce.

Prerekvizity

základy práce s PC, základní principy programování (podmínky, cykly, procedury a funkce), maticový počet

Doporučená nebo povinná literatura

Matlab User's Guide

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě hodnocení samostatného projektu, ve kterém
musí student prokázat schopnost využít možností MATLABu k řešení zadané
úlohy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je poskytnout studentům přehled možností nástroje technických
výpočtů MATLAB, naučit je základnímu použití, práci s m-soubory a
debuggerem, tvorbě grafů, vizualizaci dat a dále simulaci dynamických
systémů pomocí nadstavby Simulink.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběľnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k
neudělení zápočtu.
Jednorázovou neúčast je moľno nahradit cvičením s jinou skupinou v tomtéľ týdnu nebo zadáním náhradních úloh, deląí neúčast se nahrazuje vypracováním náhradních
úloh podle pokynů cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývojové prostředí, m-soubory
2. Datové typy, funkce
3. Funkce
4. Debugger
5. Polynomy a interpolace
6. Analýza dat a statistika
7. Diferenciální rovnice
8. Grafika
9. 3-D vizualizace
10. Simulink - základní přehled
11. Simulink - knihovny bloků
12. Simulink - S-funkce
13. rozšíření Matlabu - dostupné toolboxy

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývojové prostředí, workspace, m-soubory
2. Import a export dat, datové typy
3. Funkce, předávání parametrů
4. Debugger, breakpointy
5. Polynomy a interpolace
6. Analýza dat a statistika, preprocesing, prokládání křivky
7. Diferenciální rovnice, řešiče ODE
8. Grafika, rodina příkazů plot
9. 3-D vizualizace, tvorba 3D grafů, pohledy, světlo
10. Simulink - základní přehled
11. Simulink - zdroje, spojité a diskrétní bloky, subsystémy
12. Simulink - S-funkce
13. Toolboxy

eLearning