Detail předmětu

Konstrukce přístrojů I

FSI-TK1Ak. rok: 2011/2012

Studenti budou seznámení s konstrukčním řešením základních optických systémů a přístrojů, tak aby byli schopni na základě znalostí principů sami jednoduché přístroje navrhovat.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

V rámci cvičení budou studenti seznámeni s konkrétními optickými přístroji, jejich obsluhou, údržbou a celkovým přístupem k tomuto oboru.

Prerekvizity

Index lomu, Snellův zákon, disperze, lom světla planparalelní deskou, Gaussův prostor, grafické určení polohy obrazu, zobrazovací rovnice (Newtonova, Gaussova, Gullstrandova), kulové plochy, čočky, Fresnelovy rovnice pro odraz, zrcadla, vady optických soustav.

Doporučená nebo povinná literatura

Keprt, E.: Teorie optických přístrojů I, II
Harna, Z.: Přesná mechanika
Havelka, B.: Geometrická optika II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast ve cvičeních, v průběhu semestru 3 předem ohlášené písemné testy
Zkouška: písemná

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními vlastnostmi optických materiálů používaných v oblasti geometrické optiky, procesy odehrávající se na rozhraní opticky isotropních prostředí. Seznámí se s vlastnostmi reáných optických elementů a jejich kombinací. Studenti budou schopni použít získané dovednosti a znalosti geometrické optiky při navrhování optických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na cvičení je povinná a je sledována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky ve cvičení bude stanovena vyučujícím na základě rozsahu a obsahu zmeškané výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-PMO , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Oko a vidění, jeho vlastnosti, vady, korekce vad
Princip funkce a typy dalekohledů
Konstrukce, převracecí soustavy, používané opt. prvky dalekohledů
Charakteristické vlastnosti dalekohledů
Princip funkce mikroskopu
Charakteristické vlastnosti mikroskopu
Konstrukce mikroskopu
Osvětlení a osvětlovací soustavy mikroskopů
Princip funkce objektivních zobrazovacích přístrojů
Fotografické přístroje - clonové číslo, rozl. schopnost, hloubka pole
Přístroje zvětšovací a promítací, funkce kondensoru
Refraktometry - typy, funkce
Interferometry - typy, funkce
Aplikace interferometrů pro měření fyzikálních veličin.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová podpora přednášené výuky - konstrukční návrhy vybraných přístrojů.