Detail předmětu

Přesná mechanika I

FSI-TP1Ak. rok: 2011/2012

Přesná mechanika I seznamuje studenty s řešením pohybu otevřených i uzavřených kinematických řetězců užitých v přístrojích a zařízeních přesné mechaniky pomocí maticových metod. Zvláštní pozornost je věnována přesnosti a citlivosti mechanizmů. Dynamika přístrojů a zařízení přesné mechaniky je řešena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s multiplikátory. Cvičení je zaměřeno na řešení vybraných problémů v programu MATLAB.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Přesná mechanika I umožňuje studentům získat znalosti o řešení pohybu mechanizmů v přístrojích a zařízeních přesné mechaniky vzhledem ke kinematice a dynamice soustavy.

Prerekvizity

Pohybové rovnice, matice, funkce a základy programování.

Doporučená nebo povinná literatura

Harna, Z.: Přesná mechanika., , 0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Výsledné hodnocení znalostí studenta se skládá z následujících
částí:
Závěrečná zkouška...........0 až 70 bodů.
Hodnocení práce ve cvičení..0 až 30 bodů.
2. Student může získat maximálně 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem Přesné mechaniky I je seznámit studenty s řešením pohybu mechanizmů v přístrojích a zařízeních přesné mechaniky při optimálním využití počítačů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-PMO , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie konstrukce přístrojů a zařízení přesné mechaniky (PZPM).
2. Pohyb tělesa zapsaný pomocí rozšířených transf. matic pohybu (RTMP).
3. Pohyb řešený superpozicí současných pohybů.
4. Pohyb kinem. řetězců řešený RTMP u mikromanipulátorů a robotů.
5. Vektorová metoda řešení úlohy polohy mechanizmů.
6. Numerické řešení úlohy polohy Newtonovou iterací a metodou oprav.
7. Kinematika charakteristických PZPM.
8. Přesnost a citlivost PZPM řešená užitím matic chyb.
9. Přesnost charakteristických PZPM.
10.Dynamika PZPM řešená Lagrangeovými rov. 2.druhu s multiplik. (LRSM).
11.Momenty setrvačnosti a kinetická energie soustav těles v PZPM.
12.Dynamika vybraných PZPM řešená LRSM.
13.Numerické řešení pohybových rovnic.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Sférický pohyb tělesa řešený rozšířenými transformačními maticemi pohybu (RTMP). Precese, nutace, rotace.
2. Coriolisovo zrychlení vyjádřené současnými pohyby popsanými RTMP.
3. Kinematika mikrorobotů řešená RTMP.
4. Kinem. odměřovacího stroje a mikromanipulátoru řešená RTMP.
5.-13. Samostatná práce na řešení kinematiky a dynamiky vybraného mechanismu.