Detail předmětu

Elektrotechnika

FSI-2ELAk. rok: 2011/2012

Prvky elektrických obvodů. Elektrické obvody (základní pojmy a zákony, stejnosměrné a střídavé obvody). Magnetické obvody (základní pojmy a zákony).

Výsledky učení předmětu

Předmět Elektrotechnika umožňuje studentům získat základní znalosti z teorie elektrických a magnetických obvodů, nutné pro pochopení elektronických obvodů a principů činnosti elektrických strojů a nejpoužívanějších obvodů výkonové elektroniky. Praktické dovednosti získají studenti v laboratorních cvičeních.

Prerekvizity

Základní elektrické a magnetické veličiny (elektrický náboj a elektrický proud, vektory elektromagnetického pole, integrální veličiny - elektrické napětí, magnetické napětí, elektrický indukční tok, magnetický indukční tok). Základy elektromagnetizmu (Coulombův zákon, Biot-Savartův zákon, Faradayův zákon, Ampérův zákon). Elektrické a magnetické vlastnosti látek.

Doporučená nebo povinná literatura

Singule, V. a kol. Elektrotechnika - Sbírka příkladů. Brno, VUT 1988
Veselý, L. a kol: Elektrotechnika a elektronika, Brno, VAAZ 1983
Hammer, M. a kol. Elektrotechnika - Laboratorní cvičení. Brno, VUT 1998
Uhlíř, I. a kol.: Elektrotechnika. Praha, ČVUT 1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je 100% účast na cvičení a odevzdání učitelem odsouhlasených protokolů z laboratorních cvičení. Výsledná klasifikace je určena bodovým hodnocením dle Studijního a zkušebního řádu VUT. Body získávají studenty ve čtyřech okruzích:
1. Písemný test z přednášené látky (1.-5. přednáška), 0-25 bodů.
2. Písemný test z celé přednášené látky, 0-25 bodů.
3. Aktivita a splnění domácích prací v početním cvičení, 0-25 bodů.
4. Aktivita a splnění domácích prací v laboratorním cvičení, 0-25 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Elektrotechnika je seznámit studenty se základy teorie elektrických a magnetických obvodů. Úkolem předmětu je dosažení základních znalostí a dovedností, nutných pro další navazující předměty, tvořících odborný profil absolventa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou je cvičení. Student musí absolvovat všechna cvičení, kontrolována je aktivita a příprava na cvičení a splnění domácích prací. Zameškanou výuku musí student absolvovat s jinou skupinou, nebo v odůvodněných případech v zápočtovém týdnu v náhradních cvičeních k tomu určených.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy teorie elektrických obvodů.
2. Analýza lineárních odporových obvodů.
3. Analýza nelineárních odporových obvodů.
4. Základní pojmy magnetických obvodů.
5. Základní zákony a popis magnetických obvodů.
6. Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu.
7. Obvody s proměnnými parametry.
8. Sériová a paralelní rezonance.
9. Základy teorie dvojbranů.
10.Obvody s neharmonickými veličinami.
11.Elektrické filtry.
12.Trojfázové obvody.
13.Přechodné jevy v lineárních a nelineárních obvodech.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy elektrických měření.
2. Bezpečnost práce - poučení a přezkoušení.
3. Analýza lineárních a nelineárních obvodů.
4. Charakteristiky lineárních a nelineárních odporů.
5. Metody měření odporových obvodů.
6. Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu.
7. Sériová a paralelní rezonance.
8. Jednofázové obvody.
9. Trojfázové obvody.
10.Přechodné jevy v elektrických obvodech.
11.Magnetické obvody- základní pojmy.
12.Měření charakteristik magnetických obvodů.
13.Náhradní cvičení, klasifikovaný zápočet.

eLearning