Detail předmětu

Matematika III

FSI-3MAk. rok: 2011/2012

Předmět má seznámit studenty se základy teorie nekonečných řad a se základními pojmy a metodami řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Tyto poznatky tvoří nezbytný teoretický základ pro studium fyzikálních a inženýrských disciplin. Předmět zahrnuje následující témata:
Nekonečné řady. Číselné řady. Funkční řady. Mocninné řady.
Taylorovy řady a rozvoje funkcí v Taylorovy řady. Fourierovy řady a rozvoje funkcí ve Fourierovy řady.
Obyčejné diferenciální rovnice. Diferenciální rovnice prvního řádu.
Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu.
Parciální diferenciální rovnice. Klasifikace. Numerické metody řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají po absolvování předmětu znalosti o základních typech
diferenciálních rovnic. Na vybraných úlohách se seznámí s konstrukcí
diferenciální rovnice jako matematického modelu dané úlohy, s problémy
existence a jednoznačnosti jejího řešení a s výběrem vhodné metody
řešení. Naučí se posuzovat otázky konvergence nekonečných řad
a možnosti rozvojů funkcí v Taylorovy a Fourierovy řady.

Prerekvizity

Lineární algebra, diferenciální a integrální počet funkce jedné a více proměnných.

Doporučená nebo povinná literatura

Kurzweil, J.: Obyčejné diferenciální rovnice, Praha, SNTL, 1978.
Fichtengolc, G.M.: Kurs differencialnogo i integralnogo isčislenija, tom III, Moskva, 1966.
Čermák, J., Nechvátal, L.: Matematika III, Brno, 2016. (CS)
Logan, J.D.: A First Course in Differential Equations. New York, Springer, 2006. (EN)
Čermák, J.: Sbírka příkladů z Matematické analýzy III a IV, Brno, 1998. (CS)
Hartman, P.: Ordinary Differential Equations, New York, 1964.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve cvičení. Splnění všech
podmínek průběžné kontroly znalostí. Získání minimálně poloviny všech možných bodů
z obou kontrolních prací, z nichž první se koná v osmém a
druhá ve třináctém výukovém týdnu. Pokud student tuto podmínku
nesplní, lze v odůvodněných případech stanovit podmínku náhradní.

Zkouška: Zkouška prověřuje znalosti definic a vět (zejména schopnost
jejich užití na vybraných úlohách) a praktickou dovednost při řešení
příkladů. Zkouška je písemná (příp. i ústní). Písemná zkouška se skládá z testové části (8 příkladů) a praktické části (4 příklady).
Témata testové části: Číselné a funkční řady, Fourierovy řady, ODR a jejich vlastnosti, numerické řešení ODR a řešení ODR metodou nekonečných řad, jednoduchá fyzikální úloha, základy teorie PDR.
Témata praktické části: Rozvoj dané funkce do Taylorovy řady, řešení ODR 1. řádu, řešení lineární ODR vyššího řádu, řešení soustavy lineárních ODR 1. řádu.
Do klasifikačního hodnocení se zahrnuje výsledek písemné zkoušky (maximálně 75 bodů) a hodnocení ze cvičení (maximálně 25 bodů).
Klasifikační hodnocení studenta: výborně (90-100 bodů), velmi dobře
(80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami
řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a se
základy teorie nekonečných řad. Úkolem předmětu je ukázat, že
poznatky z teorie diferenciálních rovnic se uplatňují zejména
ve fyzice a technických vědních oborech, a že základní znalosti
nekonečných řad jsou předpokladem při řešení rozličných úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  obor B-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program M2A-P magisterský navazující

  obor M-MŘJ , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  obor M-ENI , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  obor M-PRI , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  obor M-TEP , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Číselné řady. Kritéria konvergence. Absolutní a neabsolutní konvergence.
2. Funkční a mocninné řady. Typy konvergence a základní vlastnosti.
3. Taylorovy řady a rozvoje funkcí v Taylorovy řady.
4. Fourierovy řady. Otázky konvergence a rozvoje funkcí.
5. ODR. Základní pojmy. Analytické metody řešení ODR 1. řádu.
6. Existence, jednoznačnost a numerické metody řešení počátečních problémů pro ODR 1. řádu
7. ODR vyššího řádu. Vlastnosti a metody řešení homegenní lineární ODR vyššího řádu.
8. Vlastnosti a metody řešení nehomogenní lineární ODR vyššího řádu.
9. Soustavy ODR 1. řádu. Vlastnosti a metody řešení homogenních lineárních soustav 1. řádu.
10. Vlastnosti a metody řešení nehomogenních lineárních soustav 1. řádu
11. Okrajový problém pro ODR 2. řádu. Numerické metody řešení.
12. PDR. Základní pojmy. Klasifikace PDR 2. řádu.
13. Numerické metody řešení PDR.

Cvičení

32 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Limity a integrály-opakování.
2. Číselné řady.
3. Funkční a mocninné řady.
4. Taylorovy řady.
5. Fourierovy řady.
6. Analytické metody řešení ODR 1. řádu.
7. Pokračování předch. cvičení.
8. Numerické metody řešení ODR 1. řádu.
9. Homogenní lineární ODR vyššího řádu.
10. Nehomogenní lineár. ODR vyššího řádu.
11. Homogenní soustavy lineárních ODR 1. řádu.
12. Nehomogenní soustavy lineár. ODR 1. řádu.
13. Fourierova metoda řešení PDR.

Cvičení s počítačovou podporou

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Probíhá na bázi programu MAPLE v počítačové učebně. Tento typ výuky je zaměřen na počítačovou podporu zejména následujících témat: 1. Opakování a prohloubení základních dovedností v MAPLE. 2. Funkční řady - grafické ilustrace typů konvergence u probíraných řad (se zaměřením na řady Taylorovy a Fourierovy). 3. ODR1 - geometrická interpretace jednotlivých typů řešení, grafické metody řešení (směrová pole). 4. ODR1 - aplikace (ortogonální trajektorie), numerické metody řešení (včetně sestavení jednoduchého programu). 5. ODRn - grafická interpretace řešení, metoda Taylorových řad. 6. Soustavy ODR1 - grafická interpretace řešení, fázový portrét řešení. 7. PDR - vybrané metody řešení.