20.1.2020: Proof of Concept projekty pro firmy podporují transfer znalostí z univerzit

V programu podpory Proof of Concept v rámci OP PIK jsou podporovány projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých organizacemi pro výzkum a šíření znalostí (například VUT) před jejich možným uplatněním v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, tj. podnik má již zajištěná práva duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Řídicí orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

2014–2020 Výzva III programu podpory Proof of Concept

  • Cílová skupina - Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky (dále jen „MSP“)
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 29. listopadu 2019 8:00:00
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 20. března 2020 15:59:59
  • Plánovaná alokace výzvy 200 mil. Kč

Cílem programu a Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Východiskem při realizaci projektu Proof of Concept může být nápad nebo rozpracovaný výzkum, u kterého byl nalezen nový směr pro možnou budoucí aplikaci a komercializaci.

Podporovány jsou následující dva typy projektů:
a) Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch. Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál. Příprava studie proveditelnosti dále může zahrnovat aktivity související s analýzou rizik, hledání a identifikace partnerů, ošetření duševního vlastnictví, vytvoření inovační strategie, a další aktivity, které poskytnou jasnou představu o realizaci výzkumného projektu s vysokým inovačním potenciálem.

b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Výstupem projektu bude také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Maximální míra veřejné podpory je 60% celkových způsobilých výdajů projektu pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky. Dotace je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5mil. Kč pro aktivitu a) a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu b).

Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha, přičemž rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Informace čerpány na stránkách poskytovatele dotace, kde jsou k dispozici další podrobnosti.


Publikováno: 20.01.2020 15:25

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d194324