doc. Ing.

Zdeněk Skála

CSc.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2588
skala@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961,Ing.,Fakulta strojní VUT v Brně,obor Stavba energetických strojů
 • 1976,CSc., Fakulta strovní VUT v Brně,obor energetické stoje a zařízení
 • 1979,habilace docentem,obor stavba energetických strojů a zařízení ,Fakulta strojní VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1961-1965,sam.projektant,PBS Brno,projekční oddělení parních elektráren,
 • 1965-dosud,docent,Energetický ústav

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spalování fosilních i alternativních paliv,zplyňování biomasy.Enviromentální dopady spalovacích a zplyňovacích procesů.
 • Energetická zařízení, kotle a spalovací zařízení, kogenerace elektrické energie a tepla.Energetické využívání odpadů.Termická likvidace odpadů.

Univerzitní aktivity

 • 1994-2000, proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2000-2014, ředitel Energetického ústavu
 • 2001-2014, člen vědecké rady FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 1996-2001, člen Českého komitétu pro výzkum plamene,CzFRC
 • 1995-dosud, člen České společnosti techniky prostředí
 • 2000-2007,člen zkušební komise MPO pro energetické auditory
 • 2001-dosud,člen vědecké rady Výzkumného energetického centra TU VŠB Ostrava
 • 1980-dosud,soudní znalec v oborech čistota ovzduší,energetika se specializací parní kotle a spalovací zařízení,ekonomika ,ceny a odhady se specializací energetická zařízení

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

22

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

18