Ing.

Zdeněk Majer

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OLMMM – odborný asistent

+420 54114 2857
majer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Inženýrská mechanika
 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2009 - dosud, odborný asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti
 • 2004 - 2009, pracovník, skupina vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Pedagogická činnost

Vědeckovýzkumná činnost

 • lomová mechanika - šíření trhlin
 • lomová mechanika - částicové kompozity
 • výpočtová mechanika
 • modelování pomocí MKP (ANSYS)

Projekty

 • GA17-08153S, Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče (2017-2019, spoluřešitel)
 • GA ČR č. P107/10/P503, Víceúrovňové modelování částicového kompozitu s minerálním plnivem (2010 - 2012, řešitel)
 • GA ČR č. 106/09/H035, Víceúrovňový design pokrokových materiálů (2009, člen řešitelského týmu)
 • GA ČR č. 106/05/H008, Víceúrovňový design pokrokových materiálů (2007 - 2008, člen řešitelského týmu)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

19

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

11