prof. Ing.

Petr Stehlík

CSc., dr. h. c.

FSI, ÚPI – ředitel ústavu

+420 54114 2373
stehlik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996 - 1997: jmenovací řízení na FSI VUT v Brně pro obor “Procesní inženýrství” (1997 – prof.)
 • 1993 - 1994: habilitační řízení na FS VUT v Brně pro obor “Procesní inženýrství” (1994 – doc.)
 • 1987 - 1989: externí vědecká aspirantura na FS VUT v Brně pro obor “Stavba strojů a zařízení” (1990 – CSc.)
 • 1973 - 1978: studium na FS VUT v Brně, obor “Přístrojová, regulační a automatizační technika” (1978 – Ing.)

Přehled zaměstnání

 • 2000 - dosud: profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2014 - dosud: hlavní řešitel projektu centra kompetence "Waste-to-Energy"
 • 2009 - 2013: vědecký ředitel a řešitel projektu NETME Centre
 • 1996 - dosud: ředitel pro výzkum a vývoj inženýrsko-dodavatelské společnosti s výrazným inovačním potenciálem
 • 1995 - 2000: vedoucí odboru procesního inženýrství a výzkumného pracoviště Therm-CENTRUM na Ústavu procesního a ekologického inženýrství FS VUT v Brně
 • 1986 - 1995: odborný asistent a docent na katedře procesního inženýrství (dříve katedře strojního zařízení chemických a potravinářských závodů) FS VUT v Brně
 • 1979 - 1986: samostatný výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu chemických zařízení v Brně
 • 1979 - 1981: externí učitel FS VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Oblasti vlastní výzkumné činnosti: přenos tepla a jeho aplikace; termické zpracování a energetické využití odpadů (waste to energy); procesní pece a výměníky tepla; integrace procesů; úspory energie a redukce škodlivých emisí; simulační výpočty a optimalizace v procesním průmyslu; aplikace CFD
 • Publikační a další činnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací: autor a spoluautor přibližně 400 publikací, z toho řady v impaktovaných mezinárodních časopisech, připravované monografie a řady kapitol v knihách v prestižních světových nakladatelstvích, čtyř patentů a čtyř užitných vzorů, řady realizovaných technologií
 • H-index: 21

Univerzitní aktivity

 • Člen vědeckých rad VUT v Brně (do r. 2014), FSI a FCh (do r. 2014) VUT v Brně
 • Člen komise pro obhajoby doktorátů věd při AV ČR
 • Předseda a člen komisí pro profesorské jmenovací a habilitační řízení
 • Pozvané přednášky na renomovaných univerzitách v řadě zemí všech světadílů
 • Činnost na zahraničních renomovaných univerzitách: oponent a předseda komise pro obhajoby doktorských prací, University of Manchester, UK; oponent doktorských prací, University of Pretoria, South Africa; hlavní oponent nebo člen hodnoticí komise PhD, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden atd.

Mimouniverzitní aktivity

 • Ředitel pro výzkum a vývoj a spoluzakladatel inženýrsko-dodavatelské společnosti EVECO Brno, která úzce spolupracuje s akademickou sférou a jejíž činnost je založena na výsledcích výzkumu a vývoje a výrazném inovačním potenciálu (1996-dosud)
 • Konzultant pro renomovanou výzkumnou organizaci HTRI (Heat Transfer Research, Inc.), College Station, Texas, USA (1991-1996, 2011 - dosud)
 • Koordinace vytvoření koncepce úspor energie, Procter & Gamble, USA (2005 – 2009)
 • Zavádění nové technologie pro destrukci dioxinů, W.L.GORE & Assoc., USA, SRN (2002 – dosud)
 • Předávání technologie nového typu výměníku tepla, ABB Lummus Heat Transfer, Voorburg, The Netherlands (1994)

Ocenění vědeckou komunitou

 • dr. h. c. - udělení čestného doktorátu na National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2013
 • Místopředseda České společnosti chemického inženýrství
 • Člen AIChE (American Institute of Chemical Engineers); člen ASME (American Society of Mechanical Engineers);
 • Výkonný redaktor renomovaného impaktovaného mezinárodního časopisu Heat Transfer Engineering a hostující redaktor dalších impaktovaných mezinárodních časopisů
 • Členství resp. předsednictví v organizačních a vědeckých výborech řady mezinárodních konferencí a odborných sekcí po celém světě
 • Pozvané plenární přednášky na významných konferencích v zahraničí
 • Pozvaná přednáška na nejprestižnější mezinárodní konferenci v oboru přenosu tepla pořádané jednou za čtyři roky:
  13th International Heat Transfer Conference, Sydney, Australia, 2006
 • Vybrán jako významná osobnost mimo USA pro zpracování stanoviska k udělení titulu Regents Professor, což je nejprestižnější ocenění na Oklahoma State University, USA, stanoviska pro udělení prestižní ceny AIChE Kern's Award atd.

Projekty

 • Hlavní řešitel projektu centra kompetence "Waste-to-Energy", TA ČR, TE02000236
 • OP VaVpI: Tvůrce koncepce, vědecký ředitel a řešitel projektu „NETME Centre“ (New Technologies for Mechanical Engineering – Nové technologie pro strojírenství), který byl vyhodnocen jako nejlépe připravený projekt z celé České republiky v oblasti regionálních výzkumných a vývojových center z různých oborů
 • Řešitel výzkumného záměru “Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy”, MS 1350003, 2005-2011
 • Řešitel projektu Národního programu výzkumu (NPV II) “Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES)”, 2B08048, 2008-2011
 • Řešitel či spoluřešitel řady evropských projektů (TEMPUS, COPERNICUS, rámcové programy, COST, EUREKA atd.)
 • Řešitel či spoluřešitel řady národních projektů (GA ČR, MPO, MŠMT OK)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1141

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1037