doc. Ing.

Jiří Petržela

Ph.D.

FEKT, UREL – docent

+420 54114 6561
petrzelj@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1998 – 2003    Vysoké učení technické Brno / Ústav Radioelektroniky

Magisterské studium oboru Elektronika a sdělovací technika bylo ukončeno státní závěrečnou zkouškou složenou dne 23.6.2003

Diplomová práce Stavové modely nelineárních dynamických systémů a jejich vzájemné souvislosti byla obhájena dne 23.6.2003 a ohodnocena cenou děkana fakulty

2003 – 2006    Vysoké učení technické Brno / Ústav Radioelektroniky

Studium doktorského programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika v oboru Teoretická elektrotechnika – státní zkouška složena 16.6.2005

Přehled zaměstnání

  • 01.01.2005 - 31.12.2008

    Vysoké učení technické v Brně, fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií
    asistent
    úvazek 20

Spolupráce s průmyslem

Výzkum a vývoj speciálního zesilovače pro RFID čtečku, zakázka HS1870120 firmy Apos Trade, 2006.

Spolupráce na projektu vylepšení stávajícího ultrazvukového parkovacího senzoru, firma AMIS, 2007.

Projekty

Řešitel grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol číslo 2430/2005 s názvem Citlivostní analýza a optimalizace chaotických oscilátorů, obhájen 6.2.2006, spoluřešitelem Doc. Ing. Stanislav Hanus, Csc.

Spoluřešitel vědeckého projektu financovaného Grantovou agenturou České Republiky, označeného jako GA102/04/0469 s názvem Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách, hlavním řešitelem Prof. Ing. Jiří Pospíšil, DrSc. (Doc. Ing. Stanislav Hanus, Csc.)

Člen doktorského týmu při řešení projektu Grantové agentury České Republiky označeného číslem GD102/03/H105 s názvem Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů, vedoucím týmu Doc. Dr. Ing. Zdeněk Kolka

Spoluřešitel grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol číslo 3021/2006 zaměřeného na pedago-gickou činnost s názvem Podpora moderních prvků v laboratorní výuce bakalářů, hlavním řešitelem Ing. Ivana Jakubová

Řešitel postdoktorského grantového projektu Grantové agentury České Republiky označeného GA102/09/P217 s názvem Dynamické jevy v elektronických obvodech: teorie vs praxe.

Řešitel standardního grantového projektu Grantové agentury České Republiky označeného GA15-22712S s názvem Chaotické chování subsystémů radiofrekvenčního kanálu.