prof. Ing.

Jan Jedelský

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3266
jedelsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, strojní inženýr, Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2019, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 19941997, interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 19972001, asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Odbor spalovacích motorů, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně  
 • 1999–2012, odborný asistent, Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2013–2019, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2019dosud, profesor, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • spoluautor 3 elektronických výukových materiálů
 • 19971998, cvičení předmětu Zkoušení spalovacích motorů (5.r.)
 • 1998dosud, vedení 25 obhájených diplomových prací, vedení 20 obhájených bakalářských prací
 • 19992001, cvičení předmětu Ročníkový projekt (5.r.)
 • 20002002, cvičení předmětu Ročníkový projekt (4.r.)
 • 20012002, cvičení předmětu Teorie spalovacích motorů (4.r.)
 • 20012003, přednášky a cvičení předmětu Pohony a motory (3.r.)
 • 2004dosud, cvičení předmětu Termomechanika (3.r.)
 • 2005dosud, školitel/specialista doktorandského studia (5x obhájená Ph.D, 1x aktivní Ph.D student)
 • 2014dosud, garant + přednášky předmětu Hluk a vibrace (2.r. NMS)
 • 2017dosud, cvičení předmětu Experimentální metody 2 (2.r. NMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 19941998, Stirlingův motor (konstrukce, využitelnost, konverze solární energie, nízkoteplotní SM)
 • 19952001, Zážehové spalovací motory (měření hluku a vibrací, vývoj metodiky pro detekci zdrojů h&v, zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů)
 • 1998dosud, experimentální mechanika tekutin, jedno- a vícefázové soustavy se zaměřením na: atomizační trysky (výzkum, vývoj a návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent, Y a kombinovaných trysek, trysek pro odpadní paliva, výzkum nestabilit sprejů); dvoufázový tok kapalina plyn; aerosoly a spreje (morfologie a časově-frekvenční vlastnosti sprejů, interakce spreje s prostředím); příprava a studium chování kapalných i pevných aerosolů; výzkum proudění plynů; aplikace laserových diagnostických metod PIVPLIF, PDA
 • 2007dosud, Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka
 • Vedoucí Laboratoře sprejů a Laboratoře proudění tekutin
 • Spolupráce na 20 grantových projektech, zvláště GAČR, EUREKA, COST, FRVŠ, KONTAKT, TAČR
 • Autor/spoluautor 40 IF publikací, 12 publikací v rec. a odb. časopisech, >74 příspěvků na mezinárodních a >86 na národních konferencích, H-index 13
 • 5 českých patentů, 4 užitné vzory
 • https://www.researchgate.net/profile/Jan_Jedelsky
 • https://www.mendeley.com/profiles/jan-jedelsky/stats/
 • https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky/

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, PERDAC Spray science & technology course in UMIST, Manchester, UK
 • 2002, v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, University of Hertfordshire, UK
 • 2004, 2005, 2009, 2010 v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, Loughborough University, UK
 • 2005, 2007, 2009 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2006, Forschungzentrum Rossendorf, Německo
 • 2007, 2009 Clarkson University, Potsdam, NY USA
 • 2009, Alstom People Quest Building in Europe, Zagreb, Chorvatsko
 • 2013, 2014 École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie

Univerzitní aktivity

 • 19992005, Člen akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002–dosud, člen ILASS Europe (Institute for Liquid Atomization and Spray Systems)
 • 2007dosud, recenzent 55+ odborných, převážně impaktovaných  časopisů: https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky
 • 2009–dosud, člen České aerosolové společnosti
 • 2011–2017, 2019–dosud, člen výkonného výboru ILASS Europe
 • 2013–2017, člen hodnotícího panelu P101 – Strojírenství, Grantová agentura České republiky
 • 2014–dosud, posuzovatel projektů Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • 2015–2017, člen oborové komise technických věd, Grantová agentura České republiky
 • 2015–2019, člen SimInhale COST Action MP1404, WG4
 • 2019 recenzent, člen oponentní rady projektů programu lNTER-EXCELENCE
 • 2019dosud, člen ERCOFTAC SIG48 (Respiratory Aerosols: Therapeutic Interventions and Environmental Exposure) https://www.ercoftac.org/special_interest_groups/
 • od 2020, člen Společnosti pro techniku prostředí.
 • od 2020, člen IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Spolupráce s průmyslem

 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (20022005)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (20032006)
 • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)
 • Evektor, spol. s r.o. (Vizualizace proudění, Vizualizace Coandova jevu) (20072009)
 • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (20072011)
 • Škoda auto a.s. (Zážehové spalovací motory: zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů) (19942001)
 • Busch Vakuum s.r.o. (Analýza tlaku v odsávacím potrubí vývěvy během cyklu v závodě Technistone) (20072008)
 • BLOCK a. s. (posuzování a návrhy trysek pro zdravotnické aplikace) (2007, 2010)
 • B & M InterNets, s.r.o. Analýza tepelných oběhů pro využití nízkopotenciálního zdroje tepla, (HS 13100139) inovační voucher 2010.
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Návrh vstřikovacích uzlů pro bioplynové stanice (2010, 2011)
 • Honeywell, spol. s r.o.: návrh řešení klimatizační jednotky pro zkoušky turbokompresorů, (HS 13100051) (2011)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (19992000, 2011-2012, 2014, 2018, 2019)
 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • Provyko s.r.o.: Měření a analýza příčin vibrací vzduchovodu v Teplárně Košice (2016), Školení - Chyby a nejistoty měření v energetice (2020)
 • ViskoTeepak s.r.o.: Analýza pracovních činností strojů s využitím vysokorychlostní kamery (2016, 2020)
 • Česká zemědělská univerzita: Měření a analýza rychlosti proudění uvnitř mulčovače (HS13657214) (2016)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.: návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, (SR13757047) (2017)
 • Honeywell, spol. s r.o.: Směšování proudu vzduchu s plynem před hořákem, (SR13757110) (2017)
 • SÚJCHBO: Ověření citlivosti čítače PortaCount, (SR13757211) (2017)
 • Tenza a.s.: Posouzení kvality rozstřiku... (2018)
 • ZVVZ: Návrh řešení chlazení kouře s popílkem (2018)
 • Skala Medica: Posouzení trysek pro rozstřik cytostatik, Analýza rizik (2020)
 • BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.: Inovace balonového hořáku Ignis+ (2020)
 • SVS FEM: Návrh řešení trysek pro vlhčení spalin (Elektrárna Ledvice, 2020)

Klíčová slova

Stirlingův motor, nízkoteplotní Stirlingův motor, zážehové spalovací motory, hluk a vibrace, vysokotlaká indikace, deformace klikové hřídele, teplotní deformace bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, experimentální mechanika tekutin, vícefazové soustavy, atomizace a spreje, tlakové trysky, dvoumédiové trysky, effervescent trysky, Y trysky, kombinované trysky, trysky pro odpadní paliva, nestability sprejů, dvou-fázový tok kapalina-plyn; aerosoly a spreje, laserové diagnostické metody, PIVPLIF, PDA, transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka 

Ocenění vědeckou komunitou

2018, Patent „Simulátor dýchání“ byl v Hodnocení vybraných výsledků dle Pilíře I Metodiky 17+ hodnocen jako „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading)“, tedy nejvyšší hodnocení – stupeň 1, jako jediný za VUT v sekci Engineering and Technology

Projekty

 • 19971999 GAČR 101/97/0143 Modelování procesů atomizace paliva, hoření a tvorby NOx ve spalovacích komorách plynových turbin s cílem snížení emisí, člen řešitelského týmu
 • 1998 FV 380010/98 Návrh nízkoteplotního Stirlingova motoru, řešitel 
 • 1998 FP 380022 Ověření matematického modelu Stirlingova motoru, spoluřešitel
 • 19992003 MŠMT MSM 262100001 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, člen řešitelského týmu
 • 20012004 MŠMT OE96 Eureka Burner: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže, člen řešitelského týmu
 • 20032005 GAČR 101/03/P020 Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami, řešitel
 • 20062008 GAČR 101/06/0750 Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním, člen řešitelského týmu
 • 20072009 GAČR 101/07/0862 Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech, řešitel
 • 2009–2010 OC09008 Transport and deposition of large porous particles in human airways, člen týmu
 • 20092012 MŠMT ME09030 LungCare – Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky, projekt programu česko-americké spolupráce KONTAKT s Clarkson University, Potsdam a University of California at Davis, USA, člen řešitelského týmu
 • 20092018 MŠMT NETME Centre, OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize energetiky, procesů a ekologie
 • 20102012 OC10052, COST Action Particles č. MP0806, Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu, řešitel
 • 2010 FRVŠ  2108/2010 G1 Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, člen řešitelského týmu
 • 20112014 GAČR 105/11/1339 Oscilační a ustálené turbulentní a laminární proudění s porézními částicemi v mnohočetných větveních, člen řešitelského týmu
 • 20112014 GAČR 101/11/1264 Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním provozovaných s kapalinami o velkém rozsahu viskozity, řešitel
 • 20122017 TAČR TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, člen řešitelského týmu
 • 20132014 MŠMT 7AMB13FR047, Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka (SPOLEČNÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT), řešitel
 • 20132016 TAČR TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva, spoluřešitel
 • 20152017 GAČR 15-09040S, Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek, řešitel
 • 2015 ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP, spoluřešitel za VUT
 • 2016–2018 GA16-23675S, Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů, člen řešitelského týmu
 • 2018–2021 GAČR 18-15839S, Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem, řešitel
 • 2018–2022 OP VVV, Prioritní osa 1, projekt “Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392, klíčový pracovník
 • 2020–2022 „Vývoj energeticky úsporného dvoumédiového atomizéru pro účinné odstraňování CO2 a NOx z produktů spalování“ v rámci veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. India-Czech Bilateral Scientific and Technological Cooperation, řešitel
 • 2019–2020 „Research of the fuel atomization from the spraying ring (REFAT), no: TN01000029/12, National Competence Centre for Aeronautics and Space, řešitel za VUT

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

439

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

418

Citace ostatní (bez autocitací)

451