prof. Ing.

Jan Jedelský

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3266
jedelsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, strojní inženýr, Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2019, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 19941997, interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 19972001, asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Odbor spalovacích motorů, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně  
 • 1999–2012, odborný asistent, Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2013–2019, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2019dosud, profesor, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • spoluautor 3 elektronických výukových materiálů
 • 19971998, cvičení předmětu Zkoušení spalovacích motorů (5.r.)
 • 1998dosud, vedení 25 obhájených diplomových prací, vedení 20 obhájených bakalářských prací
 • 19992001, cvičení předmětu Ročníkový projekt (5.r.)
 • 20002002, cvičení předmětu Ročníkový projekt (4.r.)
 • 20012002, cvičení předmětu Teorie spalovacích motorů (4.r.)
 • 20012003, přednášky a cvičení předmětu Pohony a motory (3.r.)
 • 2004dosud, cvičení předmětu Termomechanika (3.r.)
 • 2005dosud, školitel/specialista doktorandského studia (4x obhájená Ph.D, 2x aktivní Ph.D student)
 • 2014dosud, garant + přednášky předmětu Hluk a vibrace (2.r. NMS)
 • 2017dosud, cvičení předmětu Experimentální metody 2 (2.r. NMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 19941998, Stirlingův motor (konstrukce, využitelnost, konverze solární energie, nízkoteplotní SM)
 • 19952001, Zážehové spalovací motory (měření hluku a vibrací, vývoj metodiky pro detekci zdrojů h&v, zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů)
 • 1998dosud, experimentální mechanika tekutin, jedno- a vícefazové soustavy se zaměřením na: atomizační trysky (výzkum, vývoj a návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent, Y a kombinovaných trysek, trysek pro odpadní paliva, výzkum nestabilit sprejů); dvoufázový tok kapalina plyn; aerosoly a spreje (morfologie a časově-frekvenční vlastnosti sprejů, interakce spreje s prostředím); příprava a studium chování kapalných i pevných aerosolů; výzkum proudění plynů; aplikace laserových diagnostických metod PIVPLIF, PDA
 • 2007dosud, Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka
 • Vedoucí Laboratoře sprejů a Laboratoře proudění tekutin
 • Spolupráce na 18 grantových projektech, zvláště GAČR, EUREKA, COST, FRVŠ, KONTAKT, TAČR
 • Autor/spoluautor 30 IF publikací, 12 publikací v rec. a odb. časopisech, >68 příspěvků na mezinárodních a >86 na národních konferencích, H-index 10
 • 5 českých patentů, 4 užitné vzory
 • https://www.researchgate.net/profile/Jan_Jedelsky
 • https://www.mendeley.com/profiles/jan-jedelsky/stats/

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, PERDAC Spray science & technology course in UMIST, Manchester, UK
 • 2002, v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, University of Hertfordshire, UK
 • 2004, 2005, 2009, 2010 v rámci programu Socrates/Erasmus pro mobilitu učitelů, Loughborough University, UK
 • 2005, 2007, 2009 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2006, Forschungzentrum Rossendorf, Německo
 • 2007, 2009 Clarkson University, Potsdam, NY USA
 • 2009, Alstom People Quest Building in Europe, Zagreb, Chorvatsko
 • 2013, 2014 École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie

Univerzitní aktivity

 • 19992005, Člen akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002–dosud, člen ILASS Europe (Institute for Liquid Atomization and Spray Systems)
 • 2007dosud, recenzent 47+ odborných, převážně impaktovaných  časopisů: https://publons.com/researcher/1231191/jan-jedelsky
 • 2009–dosud, člen České aerosolové společnosti
 • 2011–2017, 2019–dosud, člen výkonného výboru ILASS Europe
 • 2013–2017, člen hodnotícího panelu P101 – Strojírenství, Grantová agentura České republiky
 • 2014–dosud, posuzovatel projektů Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • 2015–2017, člen oborové komise technických věd, Grantová agentura České republiky
 • 2015–2019, člen SimInhale COST Action MP1404, WG4
 • 2019 recenzent, člen oponentní rady projektů programu lNTER-EXCELENCE
 • 2019dosud, člen ERCOFTAC SIG48 (Respiratory Aerosols: Therapeutic Interventions and Environmental Exposure) https://www.ercoftac.org/special_interest_groups/

Spolupráce s průmyslem

 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (20022005)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (20032006)
 • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)
 • Evektor, spol. s r.o. (Vizualizace proudění, Vizualizace Coandova jevu) (20072009)
 • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (20072011)
 • Škoda auto a.s. (Zážehové spalovací motory: zvyšování účinnosti spalování a celkové účinnosti, vysokotlaká indikace, snižování emisí výf. plynů, výzkum deformací klikové hřídele, výzkum teplotních deformací bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, problematika kmitání klínových řemenů) (19942001)
 • Busch Vakuum s.r.o. (Analýza tlaku v odsávacím potrubí vývěvy během cyklu v závodě Technistone) (20072008)
 • BLOCK a. s. (posuzování a návrhy trysek pro zdravotnické aplikace) (2007, 2010)
 • B & M InterNets, s.r.o. Analýza tepelných oběhů pro využití nízkopotenciálního zdroje tepla, (HS 13100139) inovační voucher 2010.
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Návrh vstřikovacích uzlů pro bioplynové stanice (2010, 2011)
 • Honeywell, spol. s r.o.: návrh řešení klimatizační jednotky pro zkoušky turbokompresorů, (HS 13100051) (2011)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (19992000, 2011-2012, 2014)
 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • Provyko s.r.o.: Měření a analýza příčin vibrací vzduchovodu v Teplárně Košice (2016)
 • ViskoTeepak s.r.o.: Analýza pracovních činností strojů s využitím vysokorychlostní kamery (2016)
 • Česká zemědělská univerzita: Měření a analýza rychlosti proudění uvnitř mulčovače (HS13657214) (2016)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.: návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, (SR13757047) (2017)
 • Honeywell, spol. s r.o.: Směšování proudu vzduchu s plynem před hořákem, (SR13757110) (2017)
 • SÚJCHBO: Ověření citlivosti čítače PortaCount, (SR13757211) (2017)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.: Mrazové zkoušky vstřikovacích trysek, (SR13857053) (2018)
 • PBS Velká Bíteš, a.s. Porovnání trysek a vlastností spreje při použití náhradní kapaliny simulující palivo JP-10 (2019)

Klíčová slova

Stirlingův motor, nízkoteplotní Stirlingův motor, zážehové spalovací motory, hluk a vibrace, vysokotlaká indikace, deformace klikové hřídele, teplotní deformace bloku motoru, dlouhodobé zkoušky motoru, experimentální mechanika tekutin, vícefazové soustavy, atomizace a spreje, tlakové trysky, dvoumédiové trysky, effervescent trysky, Y trysky, kombinované trysky, trysky pro odpadní paliva, nestability sprejů, dvou-fázový tok kapalina-plyn; aerosoly a spreje, laserové diagnostické metody, PIVPLIF, PDA, transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka 

Ocenění vědeckou komunitou

2018, Patent „Simulátor dýchání“ byl v Hodnocení vybraných výsledků dle Pilíře I Metodiky 17+ hodnocen jako „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading)“, tedy nejvyšší hodnocení – stupeň 1, jako jediný za VUT v sekci Engineering and Technology

Projekty

 • 19971999 GAČR 101/97/0143 Modelování procesů atomizace paliva, hoření a tvorby NOx ve spalovacích komorách plynových turbin s cílem snížení emisí, člen řešitelského týmu
 • 1998 FV 380010/98 Návrh nízkoteplotního Stirlingova motoru, řešitel 
 • 1998 FP 380022 Ověření matematického modelu Stirlingova motoru, spoluřešitel
 • 19992003 MŠMT MSM 262100001 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, člen řešitelského týmu
 • 20012004 MŠMT OE96 Eureka Burner: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže, člen řešitelského týmu
 • 20032005 GAČR 101/03/P020 Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami, řešitel
 • 20062008 GAČR 101/06/0750 Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním, člen řešitelského týmu
 • 20072009 GAČR 101/07/0862 Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech, řešitel
 • 2009–2010 OC09008 Transport and deposition of large porous particles in human airways, člen týmu
 • 20092012 MŠMT ME09030 LungCare – Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky, projekt programu česko-americké spolupráce KONTAKT s Clarkson University, Potsdam a University of California at Davis, USA, člen řešitelského týmu
 • 20092018 MŠMT NETME Centre, OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize energetiky, procesů a ekologie
 • 20102012 OC10052, COST Action Particles č. MP0806, Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu, řešitel
 • 2010 FRVŠ  2108/2010 G1 Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, člen řešitelského týmu
 • 20112014 GAČR 105/11/1339 Oscilační a ustálené turbulentní a laminární proudění s porézními částicemi v mnohočetných větveních, člen řešitelského týmu
 • 20112014 GAČR 101/11/1264 Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním provozovaných s kapalinami o velkém rozsahu viskozity, řešitel
 • 20122017 TAČR TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, člen řešitelského týmu
 • 20132014 MŠMT 7AMB13FR047, Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka (SPOLEČNÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT), řešitel
 • 20132016 TAČR TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva, spoluřešitel
 • 20152017 GAČR 15-09040S, Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek, řešitel
 • 2015 ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP, spoluřešitel za VUT
 • 2016–2018 GA16-23675S, Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů, člen řešitelského týmu
 • 2018–2020 GAČR 18-15839S, Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem, řešitel
 • 2018–2022 OP VVV, Prioritní osa 1, projekt “Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392, klíčový pracovník

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

253

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

245

Citace ostatní (bez autocitací)

451