prof. Ing.

Alena Kocmanová

Ph.D.

FP, ÚE – profesor

+420 54114 3738
kocmanova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 Vzdělání:                        
titul rok vysoká škola obor
Ing. 1982 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Ekonomika a řízení strojírenské výroby
Ph.D 2001 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Řízení a ekonomika podniku
Doc. 2004 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Odvětvová ekonomika a management
 

Přehled zaměstnání

 • 01.01.1975 - 31.12.1980

  FS VUT v Brně, katedra strojírenských technologií
  asistent, samostatný odborný referent
  úvazek 40

 • 01.01.1980 - 31.12.1986

  Agrozet Brno, delimitace Agrotes
  samostatný odborný referent
  úvazek 40

 • 01.01.1986 - 31.12.1990

  Agrozet VHJ Brno
  vedoucí plánovač plánů, vedoucí odborný ekonom
  úvazek 40

 • 01.01.1990 - 31.12.1992

  FS VUT v Brně, katedra ekonomiky a řízení
  samostatný odborný pracovník I/C-2
  úvazek 40

 • 01.01.1992 - 31.12.2004

  FP VUT v Brně, ústav ekonomiky a managementu
  odborný asistent
  úvazek 40

 • 01.01.2004 - 31.12.2005

  FP VUT v Brně
  docentka
  úvazek 40

Doplňující informace:

Přehled praxe:  
Instituce zařazení
Agrozet GŘ Brno, Ekonomický odbor  1982 - 1987 vedoucí plánovač plánu práce    
Agrozet GŘ Brno Ekonomický odbor 1987 - 1990 vedoucí odborný ekonom – rozborář - vedoucí ISO

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Katedra ekonomiky a řízení strojírenského podniku

1990 - 1993

samostatný odborný pracovník I/C-2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

1993 - dosud

Odborný asistent, docent, ředitel
 

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost: celková délka 15 let

Externí pedagogická praxe

od-do předmět fakulta/organizace typ studia typ předmětu př. cv.
1991- 1992 Ekonomická analýza FS magisterský P   x
1999 -2001 Účetnictví Ústav soudního inženýrství VUT,specializační studium „Ekonomika-oceňování podniků“           x  
1993 -2001 Účetnictví Rekvalifikační kurzy – Úřady práce Brno-město,Brno-venkov,Břeclav,Žďár nad  Sázavou         x  
1998 - dosud Manažerské účetnictví Institut svazu účetních , systém certifikace účetních ACCA, pobočka Brno 2.stupeň- Bilanční účetní       x      
Interní pedagogická praxe

 

 
předmět fakulta typ studia typ předmětu př. cv.
1993 - 1996 Účetnictví FP magisterský P   x
1994 - 2001 Účetnictví FP bakalářský P   x
1994 - 2005 Manažerské účetnictví FP magisterský P x x
1997 - 2003 Praktikum na PC z finančního účetnictví FP magisterský PV   x
1997 - dosud Účetnictví FSI magisterský P x  
2000 - 2007 Účetnictví FEKT magisterský P x  
2002 - dosud Ekonomika podniku FP magisterský P x x
2002 - dosud Manažerská ekonomika FSI magisterský P x x
2006 - dosud Nákladový management FP magisterský P x x
2007 - dosud Environmentální management FP magisterský P x x

Vědeckovýzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost:  
od-do výzkumný projekt funkce
1995 - 1996 Fond VUT vědy a umění  č.  CV 750077„Podpora zavádění norem ČSN ISO 9000 do praxe firem“ spoluřešitelka
1996 Fond VUT pro vědu a umění  FU č.360066 „Technické a procesní prostředky k zabezpečení jakosti českých výrobků ve vztahu k požadavkům EU“ spoluřešitelka
1997 - 1998 Grantový projekt GA ČR č.402/97/0505„Optimalizace základu   daně a sazby daně z příjmu právnických osob ve vztahu k makroekonomickým veličinám“ spoluřešitelka
1999 - 2004 Institucionální výzkumný záměr J 22/98 265 100018 „Výzkum strategického řízení v českých firmách“, dílčí úkol č.Výzkum strategického řízení v logistických řetězcích spoluřešitelka
2000 - 2005 Institucionální výzkumný záměr J 7920017 „Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region“, dílčí úkol č.Environmentální management spoluřešitelka
2001 - 2004 Grantový projekt GA ČR                                              reg.č. 402/02/0092 „Informace o environmentálních  nákladech pro environmentální   management „ spoluřešitelka
2007 - 2008 Mezinárodní projekt – ČR,Lotyšsko.Analysis of the factors influencing the sustainable development of small and medium-sized enterprises. spoluřešitelka
2008 - dosud Mezinárodní projekt – ČR,Lotyšsko "Evaluation of impact of intellectual capital on innovation-based behaviour and sustainable development of SME" spoluřešitelka

Akademické stáže v zahraničí

Seznam zahraničních stáží:
rok místo pobytu účel pobytu délka pobytu
1992 Nottingham Trent University, Nottingham UK studijní pobyt 2 týdny
Socrates/Erasmus 2007 Latvia,Riga Technical University,Department Engineering Economics přednáškový pobyt 1 týden
Socrates/Erasmus 2008 Kaunas,Technical University přednáškový pobyt 1 týden

Univerzitní aktivity

Členství v akademických a poradních orgánech:

rok

 
1999 - 2002 Členka Akademického senátu  Fakulty podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně
2002 - dosud Předsedkyně Oborové rady  magisterského studijního programu FP, obor Podnikové finance a obchod
2002 - dosud Členka kolegia děkana Fakulty podnikatelské
2003 - dosud Členka Rady studijních oborů ÚST FSI , obor  Strojírenská technologie a průmyslový management
2003 – dosud Členka Oborové rady studijního programu Systémové inženýrství a informatika, obor Manažerská informatika
2003 – dosud Členka Oborové rady studijního programu Ekonomika a management, obor Daňové poradenství
2005 – dosud Členka Rady studijních programů FP
2006 – dosud Členka výkonného výboru studijního oboru Joint Master Degree  „European Business and Finance“ v prezenční formě
2007 - dosud Členka Oborové rady doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa obor Finance UTB Zlín
2004 – dosud Členka Rady studijních programů Celoživotního vzdělávání

Členství v redakčních radách odborných časopisů

rok

 Název časopisu  Funkce
2005 – dosud „Vadyba“(Management), publikován od r.1999, Vilnius University , Lithuania Členka redakční rady
2007 - dosud „Trendy:Ekonomika a management“ vědecký časopis FP Členka redakční rady

Členství v programových výborech mezinárodních a národních konferencí

od-do

výzkumný projekt funkce
2003 Vědecká konference  PODNIKOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ. Konference se konala 24. 6. 2003. Universita Pardubice Členka programového výboru  
2003 Mezinárodní vědecká konference EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.Konference se konala 7. – 9. 10. 2003 v Brně Členka programového výboru  
2003 - dosud Cyklus mezinárodních vědeckých konferencí MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS IN NEW EUROPE.  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003,2004,2005,2006,2007,2008. Členka programového výboru  
2003 Mezinárodní vědecká konference NEW TRENDS OF THEW DEVELOPMENT OF INDUSTRY.Konference se konala 26.-27.listopadu 2003.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Členka programového výboru  
2004 Mezinárodní vědecká konference MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS  DEVELOPMENT IN THE EXTENDED EUROPE. 2.-3. dubna 2004.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Garant konference
2004 New trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship, Mezinárodní konference, Fakulta podnikatelská, Brno, 21.-22.10.2004 Členka programového výboru
2005 Workshop studentů doktorského studijního programu, Fakulta podnikatelská, Brno, 25.2.2005 Členka programového výboru
2006 Workshop studentů doktorského studijního programu, Fakulta podnikatelská, Brno, listopad 2006 Členka programového výboru
2006 International academic conference “EDUCATION AND ECONOMY 2006”,   Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology, Tallinn, Estónsko, 2006 Členka programového výboru
2007 International Dual Conference: „Towards knowledge-Based Economy“ and „Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Efectiveness“, Riga Technical University, Riga, Lotyšsko, 12.-13.4.2007 Členka programového výboru
2007 Slavnostní mezinárodní vědecká konference k 15. výročí fakulty podnikatelské, Brno, 12.-14.9.2007 Členka programového výboru
2007 International academic conference “EDUCATION AND ECONOMY 2007”,   Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonsko, 26 -27.10. 2007 Členka programového výboru
2007 Pedagogická konference„ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ“ 2. února 2007, Brno Garant konference
2007 Workshop studentů doktorského studijního programu, Fakulta podnikatelská, Brno, 7.11.2007 Členka programového výboru
2008 Scientific seminar “TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY”, Riga Technical University, Riga, Lotyšsko ,leden 2008 Členka programového výboru
2008 ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMY, BUSINESS AND MANAGEMENT: THEORY AND PRACTICE, online-video conference, ve spolupráci s Iževskou státní technickou univerzitou dne 31.1.-1.2.2008 v Brně na FP Členka programového výboru
2008 Rozvoj lidských zdrojů: PEDAGOGIKA V TEORII A PRAXI, březen 2008 Garant konference
2008 5thInternational Scientific Konference „Business and Management 2008, 16-17.května 2008,Vilnius LIthuania Členka programového výboru
2008 International Scientific Seminar „Business development possibilities  in The New European area”, Vilnius, květen 2008, Vilnius University Členka programového výboru
 

Spolupráce s průmyslem

Projekty ESF OP RLZ
2006 - 2008 Projekt ESF OP RLZ - Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 řešitelka
2006 - 2008 Projekt ESF OP RZL - Vytvoření a pilotní ověření nového vzdělávacího programu dalšího vzdělávání na vysokých školách s názvem Pracujeme chytřeji s registračním číslem CZ.04.1.03/3.2.15.2/0207. spoluřešitelka

Ocenění vědeckou komunitou

Pamětní medaile Fakulty podnikatelské VUT v Brně za zásluhy o její rozvoj -

udělena děkanem FP VUT v roce 2002

CENA DĚKANA  udělena při příležitosti 15. výročí založení FP VUT v Brně -

udělena děkanem v roce 2007

Projekty

Projekty ESF OP RLZ
2006 - 2008 Projekt ESF OP RLZ - Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 řešitelka
2006 - 2008 Projekt ESF OP RZL - Vytvoření a pilotní ověření nového vzdělávacího programu dalšího vzdělávání na vysokých školách s názvem Pracujeme chytřeji s registračním číslem CZ.04.1.03/3.2.15.2/0207. spoluřešitelka