Master's Thesis

Options for the Determination of the Influence of Electronic Stabilization Systems of the Chassis on the Driving Dynamics of a Vehicle

Final Thesis 3.09 MB Appendix 956.46 kB

Author of thesis: Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: Ing. Vladimír Panáček, Ph.D.

Reviewer: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Abstract:

This diploma thesis deals with the possibilities of determining the influence of electronic stability systems on the chassis of the vehicle driving dynamics. In the introductory section is made theoretical analysis of road vehicle dynamics. Further description is made of some stabilization systems and situations and how to solve them by using these systems. Chapter 6.2.1 describes the methodology of practical experiment, which can determine influence of the stability system of the vehicle chassis on driving dynamics. The next chapter describes an experiment conducted and interpreted the measured values. The penultimate chapter is a simulation of this experiment using simulation software Virtual Crash. The last chapter is an evaluation of the experiment and compares the results with simulation programs using the same input conditions. The conclusion summarizes the results of this work.

Keywords:

Vehicle, driving dynamics, electronic stability system, lateral acceleration, longitudinal acceleration, yaw rate, speed limit on a curve.

Date of defence

20.6.2011

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grading

B

Process of defence

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byly možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Diplomant odpověděl na otázky vedoucího a oponenta DP. Rovněž zodpověděl otázky komise. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Supervisor’s report
Ing. Vladimír Panáček, Ph.D.

Předložená diplomová práce splnila zadání a požadavky kladené pro daný typ práce. Diplomant prokázal, že je schopen samostatně řešit a prezentovat zadaný inženýrský problém, jehož význam je v soudně-inženýrské praxi velmi aktuální.

Nechť diplomant při obhajobě práce vysvětlí rozdíl mezi příčným a bočním zrychlením vozidla.
Mark
A
B
B
B
B
A
C

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.
Mark
A
B
A
B
A
C
B

Grade proposed by reviewer: B