Bachelor's Thesis

Transmitting television signal via fiber optics

Final Thesis 5.38 MB

Author of thesis: Farhad Abbasi

Acad. year: 2018/2019

Supervisor: Ing. Petr Münster, Ph.D.

Reviewer: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Abstract:

The main goal of this thesis is theoretical analysis of transmission DVB TV signal via optical fiber,
analysis of CATV network and modulation technique used for its transmission. The first part of
this thesisis about introduction of propagation of signals in optical fiber and passive components
of a fiber optic network, followed by general information about Digital Video Broadcasting, CATV
network and modulation format for its transmission. In the second part, which is called practical
part, explains our measurement's result, that consists of comparison of different measurement
parameters such as “Power SIGNAL”, “C/N”, “Channel Power” for difference lengths of Fiber
Optics.

Keywords:

Fiber Optics, DVB, DVB T2, QAM, HFC, CATV

Date of defence

12.6.2019

Result of the defence

Not defended (thesis was successfully defended)

znakmkaFznamka

Grade

F

Process of defence

Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. Student neprokázal základní znalosti problematiky tématu bakalářské práce. Student neznal základní rovnici výpočtu poměru nosná/šum. Otázky: V závěru 2.3 uvádíte nevýhodu vláknové optiky oproti koaxiálnímu kabelu útlum a disperzi. Prosím proveďte srovnání útlumu 1km standardního koaxiálního kabelu pro frekvenci 860 MHz a jednovidového vlákna pro optickou nosnou 193 THz. Znáte vzorec pro výpočet poměru signál/šum? Jaká je praktická využitelnost měřeného systému ve vaší práci v porovnáním s přenosem dat přes IP sítě? Uveďte jaké výsledky vaší práce se týkají televizního signálu.

Language of thesis

English

Faculty

Department

Study programme

Telecommunication and Information Systems (BPC-TLI)

Composition of Committee

doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda)
Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen)
Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Ing. Jakub Frolka (člen)
Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Petr Münster, Ph.D.

Cílem práce studenta byl teoretický rozbor problematiky přenosu televizního signálu přes optické vlákno. V rámci praktické práce měl student realizovat zapojení přenosu digitálního pozemního vysílání přes optickou trasu dlouhou několik kilometrů a vyhodnotit kvalitu přenosu. Teoretická část je sice rozsáhlá a popisuje nezbytné kapitoly související s řešenou problematikou, nicméně kvalita formální zpracování obsahuje řadu nedostatků – špatné řazení literatury, nedostačující práce s literaturou, velké množství gramatických a typografické chyb, či použití nevhodné terminologie. I přes obsáhlou teoretickou rešerši a přes řadu konzultací bohužel není možné říci, že by student dané problematice dostatečně porozuměl. To se bohužel projevilo i na kvalitě zpracování praktické práce. Student sice realizoval měření, mnohdy ale ani nevěděl, jak má vůbec realizovat zapojení, jaké parametry vyhodnocovat, detaily standardů DVB-T/DVB-T2, apod. Přestože měl student dostupné manuály a technické specifikace k jednotlivým zařízení, buď je většinou ani nečetl, nebo jim neporozuměl. O tom svědčí i to, že na měřicím přístroji Televes bezdůvodně nastavil napájení antény napětím 24 V, přestože žádný prvek připojený k měřáku dané napětí nevyžaduje.

Z výše uvedených důvodů hodnotím práci známkou D, 60 bodů.

Grade proposed by supervisor: D

Reviewer’s report
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Cílem práce studenta byl v teoretické části rozbor problematiky přenosu kabelové televize (CATV) po optickém vlákně, v praktické pak sestavení přenosu DVB signálu pomocí optického vlákna na vzdálenost několika kilometrů a vyhodnocení kvality přenosu.

Teoretická část je zbytečně rozsáhlá, student se také zbytečně soustředil na obecnou problematiku optických přenosů s převládajícím využitím jediné reference.

V praktické části student provedl jen to nejzákladnější měření, které by bylo možné shrnout na malém prostoru.

Po formální stránce práce potřebuje zásadní jazykovou korekturu a také definici zkratek při prvním využití.

Vzhledem k povrchnímu pochopení problematiky a zpracování tématu včetně výše uvedeného navrhuji hodnocení D, 62 bodů.

Grade proposed by reviewer: D