Course detail

Strategic Marketing and Business Development

FP-IsmrPAcad. year: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

1: Úvod, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Tvorba týmů. Řešení problémů v týmu
2-3: Marketingový průzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
4-6: Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie
7-8: Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
9-10: Business plan – příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro rozvoj podnikatelských aktivit podniku.
11-12: Realizace firemní strategie a její kontrola
13: Závěrečná prezentace výsledků firem, shrnutí

Learning outcomes of the course unit

Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing-Strategie a trendy. Grada Publishing as, 2008.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka je rozdělena na standardní přednášky zaměřené na prezentaci a aktivní diskusi konceptů využívaných ve strategickém marketingu a návazností do dalších disciplín strategického řízení firmy.
Cvičení jsou organizována s využitím vysokého podílu e-learningu s pravidelnými konzultačními setkáními v průběhu semestru.
Studenti ve cvičeních projdou strategickou simulační hrou marketplace live.
Týmové úsilí
Budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty, aby se vytvořila podnikatelská firma, která bude soutěžit v „hře o podnikové strategii. Na konci se naučíte rozvíjet a zdokonalovat své strategie a taktiky.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Hodnocení kursu je založeno na několika prvcích:
hodnocení cvičení (45 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry (50 %), sestaveného business plánu (35 %), prezentací business plánu a souhrnu (7 %) a individuálních kritérií (8 %).

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Introduction to the content and form of teaching and evaluation of the subject. Introduction to strategic management, strategic marketing. Creating teams, solving problems in a team, team roles, synergies in teamwork.
2. Marketing research - importance of information and methods of obtaining and evaluating. Methodology of preparation and realization of marketing research.
3. Interpretation of the results of marketing research and ways of their use in the formulation of strategic goals of companies and ways to achieve them.
4. Proposal of corporate strategy and resulting marketing strategy and ways of its implementation.
5. Creation and implementation of marketing strategy - using the concept 4P / 4C
6. Link between marketing decisions and selected areas of business management (production management, business management, sales management, human resources management,
quality management, human resources management, marketing communication management, finance management)
7. Financial aspects of marketing (and related) decisions. Projection / impact of company decisions on company results.
8. Business plan - essence, preparation and creation of a business plan as a basis for decision-making in tactical and strategic time horizons (eg decisions on investments in technical development)
9. Implementation of corporate strategy and analysis of company performance using a balanced system of performance indicators - BSC.
10. Final presentation of company results. Feedback, evaluation of the subject.

Aims

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IM Master's, 2. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

20 hours, compulsory

Teacher / Lecturer