Course detail

System Integration

FP-IsinPAcad. year: 2020/2021

Learning outcomes of the course unit The subject is focused on the integration of enterprise information systems from several perspectives. The first is the integration of information systems into company processes and their management in the form of services. The second aspect is the integration of systems among themselves, explanation of the principle and use of metasystems. Another area is technological integration. The last area is the integration of data between systems and their distribution to users.

Learning outcomes of the course unit

Students will get knowledge of the methodology for designing models of integrated information and communication technologies, modeling of structures integrating environmental information and communication systems and their perspectives in the information society.

Prerequisites

Knowledge of informatics, operating and database systems, office and internet applications and enterprise information systems at level of the bachelor's study of informatics. Knowledge of business economics, management, marketing, sales and finance at level of the bachelor's study of economics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. ISBN 978-80-85943-40-9
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Terminology and definitions of basic terms in context.
2. Introduction to system integration.
3. Fundamentals and levels of system integration.
4. Main strategic approaches, concepts of IS / ICT development and operation management.
5. Methods of system integration.
6. Automation and management of economic process
7. Process level integration
8. Integration at the system level
9. Integration at the infrastructure level
10. Integration at the data base level

Aims

The main objective of the course is for students to acquire the knowledge necessary for managing information systems of a company in terms of system integration. Learning outcomes of the course unit The subject is focused on the integration of enterprise information systems from several perspectives. The first is the integration of information systems into company processes and their management in the form of services. The second aspect is the integration of systems among themselves, explanation of the principle and use of metasystems. Another area is technological integration. The last area is the integration of data between systems and their distribution to users.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IM Master's, 2. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

10 hours, compulsory

Teacher / Lecturer