Course detail

Integration of Information Security and Business 2

FP-IISB2Acad. year: 2020/2021

Předmět Integration of Information Security and Business 2 (iisb2PA) bezprostředně navazuje na předmět Integration of Information Security and Business 1 (iisb1PA) formou tréningu na kybernetické polygonu.
Polygon je simulátorem rozvoje a provozu digitálních služeb v konkrétní společnosti v kontextu probíhajících kybernetických útoků.
V simulaci jsou řešeny denní agendy v závislosti na rolích v organizaci, kde dílčí rozhodnutí ovlivňují celkový výsledek a jsou vyhodnocovány na společném výstupu.
Simulace poskytuje reálnou zkušenost s kybernetickou bezpečností ve spojení se strategií organizace.

Learning outcomes of the course unit

Prohloubení manažerských kompetencí v oblasti integrace informační a kybernetické bezpečnosti do podnikových procesů formou cvičení na simulátoru k získání reálných zkušeností s řízením a snížením rizik vyplývajících z reálných kybernetických útoků.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Kybernetický simulátor - příručka. Brno: VUT FP, 2019.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou praktických cvičení na kybernetickém polygonu. Cvičení jsou postavena na třech modulech s různými rolemi:
- Top management
- IT/Bezpečnost
- IT/Provoz
Kybernetický polygon skýtá ještě čtvrtou roli - roli útočníka.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Aims

Předmět sleduje tyto cíle:
- zkušenosti s moderním způsobem vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
- porovnání efektivity strategie a komunikace na základě reálného příkladu
- poskytnutí podnětů ke změnám řízení organizace z vyhodnocení simulace
- pochopení individuálního přístupu a jeho bezprostředního vlivu na chod organizace
- výměna rolí a odpovědností při simulaci řízení organizace ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti

Classification of course in study plans

  • Programme MBA-IM Master of business administration, 1. year of study, summer semester, 7 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

36 hours, optionally

Teacher / Lecturer