Course detail

ÚSI-RTPELAcad. year: 2020/2021

Lectures
1. Introduction, legal responsibility in real-world technical practice
2. Properties of hazardous substances, risk analysis, related legislation
3. Risk identification and evaluation, calculation methods.
4. Environmental protection I
5. Environmental protection II
6. Construction of technological units, and related legislation
7. Technical standards
8. Introduction of products to the market
9. Energy management
10. Legislative requirements regarding selected process and power engineering equipment
11. Product quality
12. Protection of intellectual property
13. Solution of model examples of typical industrial plants.

Seminars:
1. Assignment of semestral projects, legal responsibility
2. Classification of hazardous substances, identification and risk assessment
3. Measurement and evaluation of emissions
4. Measurement and evaluation of waste water quality
5. Energy audit
6. Product quality
7. Presentation and assessment of semestral projects

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Basic knowledge of balance sheet calculations, emission generation mechanisms, process and power engineering equipment design and statistics is required.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (CS)
Vyhláška 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování (CS)
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (CS)
Nařízení vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (CS)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (CS)
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (CS)
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (CS)
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (CS)
Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku (CS)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (CS)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (CS)
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (CS)
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (CS)
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (CS)
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon (CS)
JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8366-0. (CS)
JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5. (CS)
TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Praha: Leges, 2015, 240 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-7502-061-1. (CS)
Informační materiály ÚNMZ [online]. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. Dostupné z: www.unmz.cz (CS)
Green, D., W., Perry, R., H., CHEMICAL ENGINEERS´ HANDBOOK, 8 th editon, 2007, Mc Graw-Hill International Editions, Chemical Engineering Series, pp 2336, New York, ISBN 978-0-07-142294-9 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Method of checking study results – written
Further requirements for students – production and presentation of a semestral project (via the fulfilment of tasks set during the semester), participation in seminars

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Lectures
1. Introduction, legal responsibility in real-world technical practice
2. Properties of hazardous substances, risk analysis, related legislation
3. Risk identification and evaluation, calculation methods
4. Environmental protection I
5. Environmental protection II
6. Construction of technological units and related legislation
7. Technical standards
8. Introduction of products to the market, and bringing them into service
9. Energy management
10. Legislative requirements regarding selected process- and power-engineering equipment
11. Product quality
12. Protection of intellectual property
13. Solution of model examples of typical industrial plants

Seminars:
1. Assignment of semestral projects, legal responsibility
2. Classification of hazardous substances, identification and risk assessment
3. Measurement and evaluation of emissions
4. Measurement and evaluation of waste water quality
5. Energy audit
6. Product quality
7. Presentation and assessment of semestral projects

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme RRTES_P Master's

    specialization RRTS , 2. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer