Course detail

Financial management and Investment

ÚSI-REFRIAcad. year: 2020/2021

The course covers the principles of financial management and investment. Students will learn basic information from the fields of financial management and investment, the financial analysis of a company, financial planning, and the evaluation of the economic efficiency of investment projects.

Learning outcomes of the course unit

After completion of the course, students are able:
- to define company tasks and goals and evaluate the extent to which they can be achieved
- to evaluate the financial situation of a company;
- to apply company valuation methods;
- to characterize the content of a firm‘s financial plan, and the methods of its creation;
- to quantify the optimal level of capital;
- to understand the risks involved in making investment decisions, and the ways of considering and minimizing them.

Prerequisites

Successful completion of a course in accounting and business economics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

MAREK, P. a kol Studijní průvodce financemi podniku. 1. vydání Praha: EKOPRESS, 2006. 559 s. ISBN 80-86119-37-8. (CS)
KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA. J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s.
REŽŇÁKOVÁ,M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN 978-80-247-3441-5
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Grada, 2012.

Planned learning activities and teaching methods

Tuition takes place via lectures and seminars. The lectures focus on the explanation of basic principles, the methods of the given discipline, problems and example solutions. The seminars mainly support practical mastery of the subject matter presented in lectures or assigned for individual study with the active participation of students.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

V průběhu semestru student absolvuje dva kontrolní test. Každý z nich je hodnocen 15 body.
K zápočtu je nutné absolvovat závěrečný test, ze kterého lze získat 30 bodů.
K získání zápočtu je nutné obdržet minimálně 50 % možného bodového hodnocení ze závěrečného testu (15/30 bodů) a zároveň získat minimálně 50% bodového hodnocení ze všech testů (tedy minimálně 30 bodů). Bodové hodnocení z cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu a tvoří 60% celkového hodnocení.
Závěrečná písemná práce bude obsahovat výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy). Pokud se student písemného testu v daném termínu nemůže zúčastnit, případně u tohoto termínu neuspěl, má možnost jednoho opravného termínu. Opravný termín bude ve zkouškovém období (v prvním či druhém týdnu). Počet termínů, možnost omluvy z termínů, apod. se řídí platnými předpisy.
Zkouška bude zaměřená na ověření znalostí, které byly obsahem přednášek. Proběhne písemnou formou, termíny budou vypsané v IS. U zkoušky lze získat maximálně 40 bodů.

Hodnocení předmětu je na základě součtu hodnocení z dílčích úkolů. Klasifikace se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Financial analysis of a company - analysis of trends, structures, ratio analysis.
2. Financial analysis of a company - analysis of trends, structures, ratio analysis.
3. Financial analysis of a company - general indicators employed when estimating company productivity.
4. Content and form of a financial plan. Methods of financial planning.
5. Scheduled balance, plan of costs and income, plan of cash flow.
6. Planning of investing activities - importance of investing activities, phases of preparation.
7. Methods of estimating the economic efficiency of investment projects.
8. The plan of cash flows for an investment project.
9. Choosing a discount rate. Sensitivity analysis.
10. Planning the gross working capital.
11. Financing of company development. A company’s own sources of financing (external and internal).
12. Financing of company development. External sources of financing (loans, debenture stocks, leasing).
13. Costs of individual types of capital.

Aims

The aim of the course is to familiarise students with corporate financial management issues, with an emphasis on effective fund raising and capital investment.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is not compulsory but it is recommended. Attendance at seminars is checked by the tutor. Lessons are organised on the basis of weekly schedules. The manner in which missed lessons will be compensated for is fully within the competence of the course tutor.

Classification of course in study plans

  • Programme RRTES_P Master's

    specialization RRES , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning