Course detail

Corporate Social Responsibility Management

FP-SrsoKAcad. year: 2020/2021

Předmět představuje studentům současný pohled na hodnoty podniku, které se projevují v přístupu k řízení, a to na všech úrovních. Komplexní pohled na řízení CSR umožní poznat souvislosti mezi finančními a nefinančními faktory úspěchu firmy. Důraz je kladený na schopnost využívat koncept CSR ke konkurenční výhodě podniku a strategický přístup k moderním formám CSR.
Studenti se seznámí s aktuálními trendy společenské odpovědnosti, které ovlivňují rozvoj podnikání.

Learning outcomes of the course unit

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na vytvoření strategie pro CSR. Osvojí si současné trendy pro tvorbu konceptu CSR.
Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro etické řízení. Budou vedeni k tomu, aby dokázali svoje hodnotové zaměření také obhájit a zdůvodnit.
Znalosti
o Schopnost koncipovat strategii pro oblast CSR
o Znalost teorií, na kterých je CSR postavena
o Historický vývoj CSR
o Současný pohled na komplexní problematiku CSR

Dovednosti
o Komplexně posoudit úroveň CSR v konkrétní firmě
o Analyzovat CSR v reálném prostředí
o Vytvořit CSR model, vhodný pro konkrétní podnikatelské prostředí

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8.
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P. Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3. 
ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9.
PUTNOVÁ,A. Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841.
CHANDLER, D. Corporate Social Responsibility: A Strategic Perspective . Business Expert Press, LLC 2015, New York. ISBN: 9781 60649 914 6.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes


Zkouška
Zkouška je postavená na vypracování individuální práce:
Analýza strategie CSR ve vybrané firmě
S touto strukturou
1. Představení společnosti
2. Analýza současného stavu CSR ve vybrané firmě na základě 3 pilířů
3. Zhodnocení strategie CSR ve firmě
4. Použitá literatura

Rozsah 5 stran A4

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1.CSR v sytému strategického řízení, hodnoty podniku
2.Definice CSR, historický vývoj, současné teorie společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Nástroje řízení pro rozvoj podniku: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti
4.Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
5. Měření efektivnosti společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování,
6. Směrnice EU 2014/95 - nový koncept pro naplnění CSR
7. Rozvinutí konceptu CSR do všech úrovní řízení podniku
.

Aims

Hodnoty společnosti se projevují na všech úrovních řízení. Základem strategického pohledu na přijetí společenské odpovědnosti je znalost současných trendů a konceptů CSR. Komplexní rozvoj společnosti vyžaduje i znalost souvislostí mezi ekonomickou a společenskou odpovědností podniku.
Formulovat strategii CSR a rozvést ji do operativních činností je součást kompetentního řízení CSR.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absencesZkouška
Zkouška je postavená na vypracování individuální práce:
Analýza strategie CSR ve vybrané firmě
S touto strukturou
1. Představení společnosti
2. Analýza současného stavu CSR ve vybrané firmě na základě 3 pilířů
3. Zhodnocení strategie CSR ve firmě
4. Použitá literatura

Rozsah 5 stran A4

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, compulsory

Teacher / Lecturer