Course detail

FP-UudpPAcad. year: 2020/2021

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenější náhled na vybrané hospodářské operace a poukázat na vazby občanského a korporátního práva, financí, účetnictví a daní. Studenti zároveň získají určitý metodický návod, jak postupovat při ekonomickém hodnocení a řešení komplikovanějších hospodářských operací.

1. Úvod do problematiky (metodika řešení nestandardních hospodářských operací - sepětí korporátního práva, financí, účetnictví a daní; práce s vybranými právními informačními systémy – ukázka; práce s judikaturou; využívání závěrů uvedených v zápisech z jednání Koordinačního výboru; Interpretace Národní účetní rady). (Dotace 2 – 2)

2. Transakce s cennými papíry (dělení cenných papírů v účetnictví; oceňování cenných papírů; daně při transakcích s cennými papíry). (Dotace 2 – 2)

3. Operace ve vlastním kapitálu (jiný výsledek hospodaření minulých let; opravy významných chyb nákladů a výnosů minulých účetních období; rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře včetně podmínek pro jejich výplatu; zálohy na podíly na zisku). (Dotace 2 – 2)

4. Zápůjčka (vymezení; odlišnosti oproti jiných institutům; využití v rámci financování (výhody a nevýhody); zápůjčka a její daňové dopady v případě kapitálově spojených osob (včetně testu nízké tržní kapitalizace)). (Dotace 2 – 2)

5. Transakce s obchodním podílem (možné transakce s obchodním podílem; účtování a zdaňování vybraných transakcí s obchodním podílem). (Dotace 2 – 2)

Přednášky a cvičení probíhají v první polovině semestru. V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s teoretickými východisky a metodickým aparátem. V rámci cvičení se věnují řešení případových studií.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1992 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Hrstková-Dubšeková. Meritum Daňový řád 2017-2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 224 s. ISBN 978-80-7552-716-5.
LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3.
KOBÍK, Jaroslav. Daňový proces: judikatura k problémovým situacím. Olomouc: ANAG, 2016. Daně. ISBN 978-80-7554-029-4.
BÁRTA, Milan. Aplikační problémy daňového řádu. Ostrava: Key Publishing, 2016. ISBN 978-80-7418-260-0.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Předmět Účetní a daňové praktikum navazuje na předměty Účetnictví, Finanční účetnictví a Účetnictví na PC. Poté co studenti byly seznámeni s účtováním pomocí softwaru, nyní dostávají komplexní zadání společnosti a mají prakticky zpracovat účetnictví konkrétní společnosti včetně účetních výkazů. Z takto získaných údajů následně sestavit daňová přiznání pro daně přímé i nepřímé.
1. Určení metodologického postupu pro celkové zpracování u zadané společnosti z hlediska účetního i daňového.
2. Daň silniční - určení předmětu daně, stanovení poplatníka, zjištění základu daně a sazby dle jednotlivých typů vozidel.
3. Daň silniční - vyplnění a odevzdání daňového přiznání, placení daně a záloh.
4. Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků.
5. Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

20 hours, compulsory

Teacher / Lecturer