Course detail

Technology Transfer and Protection of Intellectual Property

FP-BtodKAcad. year: 2020/2021

Introduction to the intellectual property law study: the aim, system, sources, international organisations (WIPO, WTO, EPO, UNESCO), public administration of the industrial property rights.
The basic elements of protected objects.
The exercising and enforcement of intellectual property rights.
Industrial property rights
Copyright and neighbouring rights.

Learning outcomes of the course unit

Analyze the case study of technologies transfer.
Demonstrate the knowledge in the intellectual property law in Czech republic.

Prerequisites

Good language skills. Basic knowledge in the Czech law.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Smejkal, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179-765-0.
Smejkal, V. Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 96 str. ISBN 978-80-87438-47-3.
Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 636 s. ISBN 978-80-7380-501-2.
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 989 str. ISBN 978-80-7179-608-4.
Telec, I. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1.
Jakl, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví – Repetitorium. 3. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, 166 str. ISBN 978-80-86855-74-5.
Jakl, L. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012, 164 str. ISBN 978-80-86855-87-5.
Hajn, P., Horáček, R., Čada, K. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011, 512 str. ISBN 978-80-7400-417-9.
Špindler, K. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. Praha: LexisNexis, 2007, 94 str. ISBN 978-80-86920-19-1.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

The assessment is based on written examination. Criteria will be defined at the beginning of the course.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Introduction to intellectual property law.
2. Sorts of intellectual property rights.
3. Protection and enforcement of intellectual property rights.
4. Industrial property rights.
5. Copyright rights.
6. Company intellectual property rights and his protection.
7. Transfer of the technologies.

Aims

a) To provide students a knowledge and understanding the czech intellectual property law including its international and communitarian framework and methods of the intellectual property rights enforcement.
b) To distinguish rights and basic elements of the protected objects; to understand the legal disposition with the protected objects.
c) To understand principles and methods of the technologies transfer.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Regular attendance and active participation in lectures are recommended.

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

12 hours, compulsory

Teacher / Lecturer