Course detail

Theoretical Informatics

FP-MtiKAcad. year: 2020/2021

Předmět je klíčovou součástí teoretického základu oboru. Je zaměřen na získání základních znalostí teoretické informatiky v oblasti teorie zpracování a přenosu informace. Tyto znalosti bude student následně využívat a aplikovat v dalších oborově povinných předmětech.

Learning outcomes of the course unit

Získané vědomosti a praktické dovednosti jsou informační základnou a výchozím předpokladem pro studium navazujících informatických předmětů.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Mezník I.: Diskrétní matematika pro užitnou informatiku, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7204-845-8
KŘÍŽ, J.; SEDLÁK, P.: Audiovizuální a datové konvergence. 1. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-784-0

Planned learning activities and teaching methods

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na výklad teorie s poukazem na aplikace, cvičení na praktické aplikační úlohy.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- 100% účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou udělení zápočtu
- plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
- zpracování semestrálního úkolu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"

Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky

zkouška:
- zkouška má část praktickou a ústní
- praktická - identifikace vybraných anonymních prvků přenosových prostředí
- úspěšné složení praktické části zkoušky je podmínkou připuštění k ústní části zkoušky
- ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu
- první část ústní zkoušky - z každého vyučovaného tématu (přednášky) bude položena min. 1 otázka na základy zkoušeného tématu - zkoušený musí znát odpovědi na všechny základní otázky a tím získá hodnocení "E"
- druhá část ústní zkoušky - další otázky (min. 5 otázek) prověřující úroveň znalostí jednotlivých vyučovaných témat umožňují zkoušenému získat až nejlepší hodnocení

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Základní pojmy, bit, byte, oktet, číselné soustavy, aplikovaná Booleova algebra
2. Logické funkce, logické členy a základní logické obvody
3. Kombinační obvody - kódování / dekódování, detekce, multiplex, aritmetické a logické operace
4. Základní sekvenční obvody, čítače, registry procesoru a práce s registry, synchronizace, I/O kanál, DMA kanál, FIFO, LIFO
5. Strojový kód, assembler, mikroprogramové řízení, přerušovací systém
6. Metody a principy digitalizace a konvergence, digitální obsah, digitální gramotnost
7. Základní pojmy a definice přenosových prostředí komunikační infrastruktury, metody a principy přenosu informace
8. Přenosové prostředí - prvky metalické konektivity
9. Přenosové prostředí - metalické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
10. Přenosové prostředí - optické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
11. Přenosové prostředí - FO konektivity
12. Přepojovací panely a uživatelské rozhraní
13. Datové rozvaděče

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy funkce pro zpracování i přenos informací (dat) a získat základní znalosti v oblasti fyzické vrstvy referenčního ISO/OSI modelu. Studenti si osvojí znalosti různých typů přenosových prostředí, prvků konektivity a dalších částí pro řešení fyzické vrstvy ISO/OSI modelu.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Na přednáškách je vyučujícím kontrolována aktivita studenta plněním dílčích úkolů (zpracované úkoly, testy, zodpovězené dotazy, …).
Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-KS Bachelor's

    branch BAK-MIn-KS , 1. year of study, winter semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer