Course detail

System Integration

FP-IsiPAcad. year: 2020/2021

1. Názvosloví a definice základních pojmů v souvislostech.
2. Úvod do systémové integrace.
3. Fundament a úrovně systémové integrace.
4. Hlavní strategické přístupy, koncepty řízení rozvoje a provozu IS/ICT.
5. Metody systémové integrace.
6. Automatizace a řízení ekonomického procesu v projektově orientované organizaci.
7. Rozhodující aspekty smluvního zabezpečení dodávky služeb systémové integrace - licenční podmínky.
8. Rozhodující aspekty smluvního zabezpečení dodávky služeb systémové integrace - podmínky realizace projektu.
9. Rozhodující aspekty smluvního zabezpečení dodávky služeb systémové integrace - podmínky servisních služeb.
10. Projektová implementace cloudu.

Learning outcomes of the course unit

Students will get knowledge of the methodology for designing models of integrated information and communication technologies, modeling of structures integrating environmental information and communication systems and their perspectives in the information society.

Prerequisites

Knowledge of informatics, operating and database systems, office and internet applications and enterprise information systems at level of the bachelor's study of informatics. Knowledge of business economics, management, marketing, sales and finance at level of the bachelor's study of economics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6 (CS)
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3 (EN)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Názvosloví a definice základních pojmů v souvislostech.
2. Úvod do systémové integrace.
3. Fundament a úrovně systémové integrace.
4. Hlavní strategické přístupy, koncepty řízení rozvoje a provozu IS/ICT.
5. Metody systémové integrace.
6. Automatizace a řízení ekonomického procesu v projektově orientované organizaci.
7. Rozhodující aspekty smluvního zabezpečení dodávky služeb systémové integrace - licenční podmínky.
8. Rozhodující aspekty smluvního zabezpečení dodávky služeb systémové integrace - podmínky realizace projektu.
9. Rozhodující aspekty smluvního zabezpečení dodávky služeb systémové integrace - podmínky servisních služeb.
10. Projektová implementace cloudu.

Aims

Předmět má za úkol seznámit studenty s informačními systémy z pohledu jednotlivých fází životního cyklu. Na základě dekompozice informačního systému se studenti naučí přesně vymezit jednotlivé fáze životního cyklu IS, definovat cíle, klíčová rozhodnutí a činnosti nutné pro řízení každé z těchto fází. Každá z fází bude pojednána z pohledu zákazníka (uživatelské organizace) i dodavatele (systémového integrátora). Zvláštní důraz je kladen na smluvní zabezpečení projektů systémové integrace.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

eLearning