Course detail

Management of Information Network Life Cycle

FP-IrzcPAcad. year: 2020/2021

Předmět má za úkol seznámit studenty s informačními systémy z pohledu jednotlivých fází životního cyklu. Na základě dekompozice informačního systému se studenti naučí přesně vymezit jednotlivé fáze životního cyklu IS, definovat cíle, klíčová rozhodnutí a činnosti nutné pro řízení každé z těchto fází. Každá z fází bude pojednána z pohledu zákazníka (uživatelské organizace) i dodavatele (systémového integrátora).

Learning outcomes of the course unit

Students will obtain advanced skills and knowledge necessary for implementation and management of IS/ICT.

Prerequisites

Knowledge of informatics, operating and database systems, office and internet applications at level of the bachelor's study of informatics. Knowledge of business economics, management, marketing, sales and finance at level of the bachelor's study of economics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3 (EN)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

The test consists of a written and an oral part. The written part consists of 15 questions with multiple responses and 2 open questions. Oral examination is to be completed if the result of written part will be entirely clear. The test is classified according to ECTS.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Repetitorium základních pojmů v souvislostech.
2. Hlavní trendy v oblasti podnikových informačních systémů.
3. Hlavní strategické přístupy rozvoje a provozu IS/ICT.
4. Hlavní trendy v rozvoji konceptů řízení podnikové informatiky.
5. Outsourcing IS/ICT a cloud computing.
6. Podnikový informační systém jako efektivní nástroj řízení.
7. Hlavní etapy životního cyklu informačního systému.
8. Standardy pro řízení podnikové informatiky.
9. Životní cyklus IT služeb.
10. Řízení IT projektů a jejich specifika.
11. Metodický rámec implementačního projektu.
12. Lidé jako kritický faktor úspěchu IT projektu.
13. Řízení servisních služeb k ERP systémům.

Aims

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi standardních i specifických metod určených pro implementaci informačních systémů a řízení IS/ICT a schopnostmi tyto metody aplikovat ve všech životních fázích informačního systému.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 1. year of study, winter semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer