Course detail

Advanced methods, techniques and tools of project management

FP-IsroPAcad. year: 2020/2021

Výuka je zaměřena na pokročilé metody, techniky a nástroje v projektovém managementu, které jsou využitelné při řízení projektů v současném neustále se měnícím prostředí. Studentům budou na praktických konkrétních příkladech představeny nejnovější poznatky z oblasti řízení projektů.

Learning outcomes of the course unit

Studenti budou schopni vytvářet a řídit jednotlivé projekty v praxi.

Prerequisites

Knowledge of project management, operational and system analysis, quantitative methods and management.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
FIALA, P. Projektové řízení – modely, metody, trendy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 80-86419-24-X (CS)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B., a kol. Projektový management podle IPMA. 2. akt. a doplň. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5. (CS)
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0 (CS)
DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2013. 165 s. ISBN: 978-80-7204-863-2 (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Advanced methods, techniques and tools in project management: introduction to problems, thematic units, terminology.
2. Modeling and simulation in project management.
3. Modeling and simulation in project management - case study.
4. Resource and cost analysis of the project.
5. Resource and cost analysis of the project - case study.
6. Critical Chain Method.
7. Critical Chain Method - Case Study.
8. New Trends in Project Management: New Approaches, Changes in Methodologies.
9. New Trends in Project Management - Case Study.
10. Project manager in the era of industry 4.0
11. Agile methods vers. waterfall. Determination of basic differences of individual approaches, introduction of basic agile methods, determination of differences in approach of team management.
12. Agile methods vers. waterfall - case study.
13. Prince 2 Methodology: Basic Principles o

Aims

Hlavním cílem předmětu je poskytnout teoretické základy i praktické poznatky, které jsou nezbytné pro řízení projektů v praxi. Důraz je kladen na využití pokročilých metod, technik a nástrojů v projektech.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 2. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning