Course detail

Mathematics 1

FP-Bma1PAcad. year: 2020/2021

Předmět je součástí teoretického základu oboru. MA1 slouží ke sjednocení a doplnění SŠ znalostí studentů v oblastech v další výuce nezbytných základních matematických pojmů, naučí studenty s porozuměním využívat aparátu lineární algebry k řešení soustav lineárních rovnic a diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné ke studiu průběhu funkce jedné proměnné (včetně základních aplikací v ekonomických disciplínách).

Learning outcomes of the course unit

Získané vědomosti a praktické matematické dovednosti zejména budou oporou pro získávání vědomostí a rozšiřování dovedností v oborech s ekonomickým zaměřením a pro korektní využívání matematických software a dále budou důležitým východiskem pro osvojování nových poznatků v navazujících předmětech matematického charakteru.

Prerequisites

Knowledge of secondary-school mathematics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Mezník,I.:Matematika I.FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,Brno 2008
Marošová, M., Mezník,I.: Cvičení z matematiky I. FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o.Brno, Brno 2008

Planned learning activities and teaching methods

Instructing is divided into lectures and exercises. Lectures are focused on the theory referring to applications, exercises on practical calculations and solving of application tasks.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Credit requirements: passing control tests and achieving at least 55% of points.
Credit is a necessary condition for taking the exam.
The exam has a written and an oral part, while the focus of the exam is an oral part.
If the student does not achieve at least 55% of the total number of achievable points, the written part and the whole exam is graded "F" (unsatisfactory) and the student does not proceed to the oral part.
The oral part, focused on the knowledge of the theory, follows the written part, it also serves to resolve any ambiguities in the written part.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Základní matematické pojmy - množiny, čísla; matice, determinanty - soustavy lineárních rovnic a jejich řešení; diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné - základní charakteristiky, elementární funkce, polynomy a racionální lomené funkce, limita, spojitost, derivace - průběh funkce

Aims

Cílem je zvládnout řešení systémů lineárních rovnic a podrobnou analýzu dějů popsaných reálnou funkcí jedné reálné proměnné včetně realizace potřebných výpočtů obecně i v ekonomických aplikacích (i s ohledem na používání výpočetní techniky).

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures and at exercises is not controlled.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-PM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning