Course detail

Critical Infrastructure

FP-MkriKAcad. year: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o kritických infrastrukturách státu i podniku, vztahující se legislativě a technických normách. Zaměření je především na kritickou komunikační infrastrukturu. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku kritické infrastruktury komunikačních systémů.

Learning outcomes of the course unit

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
- praktická znalost monitoringu a nastavení prvků CCI

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4
Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury
Zákon o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb.
Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.
Vyhláška č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Planned learning activities and teaching methods

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na metody a postupy s poukazem na aplikace, cvičení na praktické úlohy jednotlivých řešení.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

zápočet - zpracování semestrálního projektu
zkouška - ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Přednášky
1. Základní pojmy a definice kritické infrastruktury státu/podniku, legislativa, normy
2. Kritické komunikační infrastruktura (CCI), vazby na ostatní části komunikačního systému
3. Kritické komunikační systémy - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů
4. Základní a rozšířené požadavky na CCI, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical Network) - vazba na CCi, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CCI
5. Topologie a redundance v systémech CCI
6. Protokoly a časování systémů CCI
7. Systémy managementu pro řízení CCI
8. CCI a průmyslová řešení
9. Speciální materiály pasivní vrstvy pro CCI
10. Speciální aktivní prvky pro řízení CCI
11. Výpočty potřebných přenosových parametrů pro systémy řízení CCI
12. Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu.
13. Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly, zabezpečení atd.

Cvičení
1. Systémový návrh CCI
2. Projektové řešení CCI
3. - 4. Simulace CCI a její nastavení na laboratorní síti
5. Monitoring CCI
6. Zpracování projektu CCI

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritických komunikačních infrastruktur, jejich analýzou, analýzou rizik kritických komunikačních systémů, metodikou řešení návrhu kritické komunikační infrastruktury a získání praktických dovedností s jejich návrhem. Studenti získají znalosti o celkových principech řešení kritických komunikačních infrastruktur, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu kritické komunikační infrastruktury podniku.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Na přednáškách je vyučujícím kontrolována aktivita studenta plněním dílčích úkolů (zpracované úkoly, zodpovězené dotazy, …).
Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-KS Bachelor's

    branch BAK-MIn-KS , 2. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer