Course detail

Designing towns

FA-USM-KAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Department

Department of Urban Design (UU)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium 1. a 2. London 2006 (CS)
Ústav územního rozvoje. Principy a pravidla územního plánování, www.uur.cz, ÚUR 2019 (CS)
Prinz, D. Städtebau, 1. a 2., W. Kohlhammer, Stuttgart 1987 (CS)
Moughtin, C. Urban design: street and square. Oxford, Architectural Press, 2003 (CS)
Norma ČSN 73 6110 Projektování místní komunikací (CS)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (s dalšími změnami) (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (s dalšími změnami) (CS)
Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci (s dalšími změnami) (CS)
Maier, K. Urbanistická čítanka, ČKA Praha 2002 (CS)
Sitte, C. Stavba měst podle uměleckých zásad, UUR, 2013. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer

Seminar

39 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer