Course detail

Construction law

FA-SP1-KAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Department

Department of Urban Design (UU)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (CS)
Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (CS)
Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (CS)
Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)
Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) (CS)
Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 1 credit, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer