Course detail

Culture of Speech and the Generation of Texts

FIT-IKPTAcad. year: 2019/2020

Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.

Learning outcomes of the course unit

Principles of effective communication, norms of formality protocol, history of rhetoric, rules of voice hygiene, process of formal presentation realization, writting personal correspondence, education texts creating.

Prerequisites

To be interested in given problems, and to have the minimum knowledge in writing.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.
Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Personal presence on at least 75 % of the lectures.
Exam prerequisites:
Personal presence on at least 80 % of the lectures, compilation of an intelligible text.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Aims

Basic knowledge of formality protocol, enlergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.

Classification of course in study plans

  • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 5 credits, elective

  • Programme IT-BC-3 Bachelor's

    branch BIT , 2. year of study, winter semester, 5 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus


  1. Communication
  2. Formality protocol
  3. Rhetoric
  4. Presentation
  5. Creating the texts

Fundamentals seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer