Course detail

Managerial Economics

FP-PmePAcad. year: 2019/2020

Předmět se zaměřuje na propojení jednotlivých znalostí a dovedností, působí jako integrující prvek propojující jednotlivé manažerské dovednosti. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, s důrazem na praktickou využitelnost v konkrétních situacích.

Learning outcomes of the course unit

Student bude znát na pokročilé úrovni formulaci metodických postupů řešeni obecných manažerských problémů. Na základě vstupních podmínek bude schopen aplikovat vhodnou metodu a bude schopen kriticky zhodnotit a vysvětlit dosažené výsledky.

Prerequisites

Prerequisites and co-requisites Knowledge of Business Economics, Statistics, Financial Management, Economics, Mathematics at bachelor level.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

WÖHE, G., KISLINGEROVÁ,E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C .H. BECK, 2007. 748 s. ISBN 97-8807-179897-2. (CS)
KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H. Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-80-7400-119-2. (CS)
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. (CS)
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. (CS)
KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 184 s. ISBN 978-80-214-3465-3. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Student získá zápočet po splnění následujících požadavků:
1. Zpracování semestrální práce. Semestrální práce bude zaměřena na ekonomickou evaluaci libovolného projektu. Práce se zpracovává individuálně. Rozsah práce je libovolný, musí ale obsahovat všechny nezbytné části pro odpovídající řešení. Součástí zpracování je i prezentace výsledků, která proběhne dle časového plánu na cvičení. Max čas pro prezentaci je 10 min. Práce musí obsahovat jasně formulovaný cíl, výpočtovou část a komentář k výsledkům. Teoretický rozbor není nutný.

2. Každý student zpracuje oponentský posudek na semestrální práci jiného studenta. Písemně bude oponentský posudek odevzdán při prezentaci semestrální práce. Pro toto hodnocení využije formulář, který bude dostupný v aktualitách předmětu.

3. Napsání zápočtového testu. Zápočtový test bude kombinací příkladů a uzavřených otázek, vycházejících z problematiky probrané na cvičení a přednáškách

Hodnocení předmětu
Zpracování a prezentace semestrální práce max. 30b
Oponentský posudek max. 20b
Zápočtový test max 50b

Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Investiční plánování
2. Investiční projekty
3. Modely obnovy a výměny
4. Vývojové fáze podniku,
5. Životní fáze podniku
6. Rozhodovací modely
7. Vědecké postupy v manažerské ekonomice

Aims

Cílem uvedeného předmětu je poskytnout ucelený výklad obecných problémů hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Cílem předmětu je shrnout komplexní vědomosti a dovednosti se zvýrazněním souvislostí a vazeb v manažerské ekonomice.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast je na cvičeních a přednáškách je dobrovolná.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-ŘEP , 2. year of study, winter semester, 4 credits, elective
    branch MGR-PFO , 2. year of study, winter semester, 4 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer