Course detail

International Business Research Methods and Team Consultancy Project

FP-EibrmPAcad. year: 2019/2020

a) Research in business - scientific thinking, research process, proposing research.
b) Scheduling research, pitfalls and critical spots of research.
c) State of scientific knowledge, state of the outer environment and situation of the company.
d) Sources and collection of data in secondary research.
e) Methods of data collection in primary research.
f) Research presentation - presenting and defending the assignment on the selected topic.
g) Creating a consulting team, learning a company's specific task and meeting company staff.
h) Actual analytical activity within the company (obtaining information and gaining knowledge in the selected area)
i) Bringing up specific scenarios proposing approach to the assigned project, consulting the tutor, selection of the most suitable approach scenarios
j) Producing the so-called Final Report on the specific consulting project, which will be presented to company management
k) Public presentation of the specific results of team consultation and subsequent discussion with the company management, the tutor, the module students and the module leader, and if appropriate, a modification of the written output from the team consultation in the company.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Learning outcomes of the course unit

a) Describe the research process and propose a scheme of their research.
b) Schedule and plan research and set pitfalls and critical spots of their research.
c) Define the state of scientific knowledge, describe the state of the outer environment and situation of the company.
d) Define sources of data and data collection method for secondary research.
e) Select a data selection method for primary research.
f) Present and defend results of their research for the dissertation.

Prerequisites

Successful completion of the course is conditional on the knowledge of macroeconomics, microeconomics, finance, strategic management, and matematics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Collins, J. & Hussey, R.: Business Research. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2003 (EN)
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A.,: Research Methods for Business Students. 3rd ed. Prentice Hall, 2003 (EN)
Cooper, D., R. and Emory, C., W.: Business Research Methods. 5th ed. London: IRWIN, 1995 (EN)
Wonnacot, T., H. and Wonnacot, R., J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing Praha, 1996 (CS)
Korab, V.: Managing and Conducting Business research. BBS, 2003, Learning. Package (EN)
Rud, O., P.: Data Mining. Computer Press. Praha, 2001 (CS)
Pavlica, K. a kol.: Sociální výzkum, podnik a management. Ekopress Praha, 2000 (CS)
Surynek, A., Komárková, R., Kašparová.: Základy sociologického výzkumu. Management Press. Praha.2001 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

The course participants will need to defend their individual work (30%) on selected topic presenting stage of their research at their meetingThe final exam (70%) will be closed book and will be comprehensive. present a written assignment comprising 3000 to 3500 words, in which they will document the progress of their research.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Předmět má za cíl seznámit studenty s procesem výzkumné práce, jeho načasováním, úskalími a kritickými body. Předmět také učí studenty identifikovat stav vědeckých poznatků, definovat přínosy pro vědu, praxi a společnost a jak vybrat téma závěrečné práce na základě těchto poznatků a popsat metody primárního a sekundárního výzkumu. Předmět uvádí metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Dílčím cílem předmětu je využití metody prezentace a obhajoby individuálně dokončených prací, které hodnotí fázi řízení a dokončení podnikového a manažerského výzkumu vedoucího k úspěšnému ukončení závěrečné práce. Dílčím cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům možnost uplatnit teoretické znalosti získané z předchozích předmětů v podnikové praxi a rozvíjet týmovou práci při realizaci konkrétního firemního projektu.
Topics lectures are as follows:
1. Research in business – scientific thinking, research process, proposing research.
2. Scheduling research, pitfalls and critical spots of research.
3. State of scientific knowledge, state of the outer environment and situation of the company.
4. Sources and collection of data in secondary research.
5. Methods of data collection in primary research.
6. Research processing.
7. Research presentation – presenting and defending the research results.
8. Creating a consulting team, learning a company's specific task and meeting company staff.
9. Actual analytical activity within the company (obtaining information and gaining knowledge in the selected area).
10. Actual analytical activity within the company.
11. Bringing up specific scenarios proposing approach to the assigned project, consulting the tutor, selection of the most suitable approach scenarios.
12. Producing the so-called Final Report on the specific consulting project, this will be presented to company management.
13. Public presentation of the specific results of team consultation and subsequent discussion with the company management, the tutor, the module students and the module leader, and if appropriate, a modification of the written output from the team consultation in the company.

Aims

The aim of the course is to give students an overview of basic methods of research. The secondary aim is to teach students to work in teams during empirical surveys in specific businesses.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is required as well as studying of basic literature. Control is in teacher’s competence.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-Z Master's

    branch MGR-Z , 1. year of study, summer semester, 5 credits, elective

  • Programme MGR-EBF Master's, 1. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer