Course detail

Radiology and Nuclear Medicine

FEKT-ARADAcad. year: 2018/2019

The subject offers a theoretical and practical outline of imaging methods i.e. radiology and nuclear medicine. Besides the methods using x-ray radiation (emission and transmission methods) for imaging the subject the subject covers magnetic resonance and sonography. Comparison of the technical parameters of methods, both hardware and software. Data transfer and storage with focus on DICOM PACS, RIS a NIS formats.

Department

Faculty of Medicine, Masaryk University Brno (LF MU)

Learning outcomes of the course unit

The knowledge of the technical principles of methods applied in radiology and nuclear medicine, practical applications, use in practice and interdisciplinary approach to the study area, protection of the patient.
The student is able to:
- Classify the technical principles of the methods in radiology and nuclear medicine
- Explain the principles of classical X-ray imaging system
- Explain the principles of transmission X-ray imaging systems
- Describe the way of magnetic resonance image creation
- Define the advantages and disadvantages of different imaging modalities.
- Discuss appropriate ways of transmission and storage of imaging modalities.

Prerequisites

It requires knowledge of physics at the secondary school level. Students should be able to define the types of ionizing radiation. He should be able to describe and explain the relationship to calculate the frequency and wavelength. It also requires knowledge of general anatomy of the human body.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BLAŽEK, Oskar et al. Radiologie a nukleární medicína. Praha: Avicenum, 1989. (CS)
CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika I. část. Brno: IPVZ, 1995. ISBN 80-7013-114-4. (CS)
NEKULA, Josef et al. Radiologie. Olomouc: UP Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0259-9. (CS)
VÁLEK, Vlastimil et al. Moderní diagnostické metody. Brno: IDV, 2000. (díl I – VI) (CS)
VYHNÁNEK, Luboš et al. Radiodiagnostika – kapitoly z klinické praxe. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-240-9. (CS)
BUSHONG, Stewart. Radiologic Science for Technologists. 9. vyd. St. Louis: Mosby, 2008. ISBN 0323048374. (EN)
BĚLOHLÁVEK, Otakar et al. Atlas pozitronové emisní tomografie. 2. vyd. Praha: Lacomed, 2004. ISBN 80-902873-8-7. (CS)
ČECH, Evžen. Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii. Praha: Avicenum, 1982. (CS)
DIENSTBIER, Zdeněk et al. Diagnostika metodami nukleární medicíny. Praha: Avicenum, 1989. (CS)
FERDA, J., M. Novák a B. KREUZBERG. Výpočetní tomografie. Praha: Galen, 2002. ISBN 80-7262-172-6. (CS)
MUSÍLEK, L., J. Šeda a J. Trousil. Dozimetrie ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00812-6. (CS)
SABOL, Jozef. Úvod do metrologie ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1982. (CS)
ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. Pardubice: SPSE, 2004. ISBN 80-8543-819-4. (CS)
URBÁNEK, Jan et al. Nukleární medicína. Praha: Gentiana, 2000. ISBN 80-90 2133-9-1. (CS)
Vyhláška SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. In: Sbírka zákonů České Republiky. 1997, částka 66, s. 3962-4095. Dostupná z: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/sb066-97.pdf. (CS)
Vyhláška SÚJB č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd. In: Sbírka zákonů České Republiky. Dostupná z: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/214_97.pdf. (CS)
Vyhláška SÚJB č. 219/ 1997 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujicího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. In: Sbírka zákonů České Republiky. Dostupná z: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/219_97.pdf. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Up to 20 points for exercises (test).
Up to 80 points for the exam.
Exam aims to test knowledge of principles of imaging modalities in medicine that uses X-rays and magnetic resonance imaging. It also focuses on the verification of knowledge of the parameters of each modality and the possibility of transmission and archiving of data with focus on DICOM format, PACS, RIS and HIS.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Basic physical quantities occurring in radiology and nuclear medicine.
2. The principle of conventional X-ray imaging systems.
3. The principle of X-ray transmission systems.
4. Methods used in nuclear medicine.
5. Principle of protection of patient.
6. Principle of nuclear magnetic resonance.
7. Methods of image acquisition in nuclear magnetic resonance.
8. Principles of ultrasonography.
9. Comparison of the presented imaging modalities.
10. Description of DICOM format.
11. PACS, RIS, HIS systems.
12. Principles of medical data backup.

Aims

The course has as objective to present the theoretical and practical overview of the methods that are used in radiology and nuclear medicine, their constraints and possibilities focused on the technical aspects of methods and practical exercises. It is primarily a technical overview of the principles of methods used in radiology and nuclear medicine. Emphasis is placed on the importance of protecting the patient.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Classification of course in study plans

  • Programme BTBIO-A Bachelor's

    branch A-BTB , 2. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Laboratory exercise

52 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning