Course detail

Building Construction

ÚSI-ERPSFAcad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Basic general knowledge at level of bachelor´s degree graduate.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KLIMEŠOVÁ, J. Nauka o pozemních stavbách - studijní opory (CS)
MACEKOVÁ, V., ŠMOLDAS, L. Pozemní stavitelství II (S) - Schodiště a monolitické stěnové systémy (CS)
Vyhl.č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (CS)
Zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (CS)
Technické podklady výrobců stavebních materiálů a konstrukcí (tištěné, internetové), odborné články ze stavebnictví. (CS)
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Zákon č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (CS)
Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES. O energetické náročnosti budov (EPBD). (CS)
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. (CS)
VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. (CS)
ČUPROVÁ, D.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ČUPR, K. Denní osvětlení budov - Návody pro cvičení. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2002. (CS)
Soubor ČSN a EN (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Seminars particularly support practical mastery of subject matter presented in lectures or assigned for individual study with the active participation of students.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Graded credit: participation in seminars, compliance of set tasks.
Exam: The written part is crucial, in case of lack of clarity in written part, oral part will follow, ECTS classification.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable

Classification of course in study plans

  • Programme REI_P Master's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer