Project detail

Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie

Duration: 01.04.2020 — 31.03.2023

On the project

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti a komerčního potenciálu produktu LiteScope společnosti NenoVision na vnitřním i zahraničních trzích pomocí další generace zařízení a jeho příslušenství. Inovace se zaměří na tři oblasti, které tvoří dílčí cíle projektu: a) Hardwarových upgrade zařízení - vývoj nových HW modulů umožňujících: rotaci vzorku, chlazení a vyhřívání vzorků a zakládání vzorků a sond přes tzv. Load-Lock elektronových mikroskopů. b) softwarový vývoj metod a procedur pro zpracování a analýzy obrazu pořízených technikami víceúrovňové korelativní analýzy c) vývoj aplikací a příkladů použití použití korelativních technik kombinující AFM / SEM využívajících nově vyvinuté hardwarové i softwarové moduly d) efektivní spolupráce partnerů a transfer technologií.

Description in English
NenoVision LiteScope on both internal and external markets with next-generation devices and accessories. Innovation will focus on the three areas that make up the project's sub-goals: a) Hardware upgrade of equipment - development of new HW modules enabling: sample rotation, sample cooling and sample heating and sample and probe loading via so-called electron microscope load. (b) software development of methods and procedures for processing analyzes produced by multi-level correlation analysis techniques c) development of applications and applications using AFM / SEM correction techniques using newly developed hardware and software modules d) effective cooperation between partners and technology transfer

Keywords
Hardwarových upgrade, softwarový vývoj, vývoj aplikací, transfer technologií

Key words in English
Hardware upgrades, software development, application development, technology transfer

Mark

FW01010183

Default language

Czech

People responsible

Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-04-01 - 2023-03-31)

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
- whole funder (2020-04-01 - 2023-03-31)