Project detail

Artificial Intelligence Driven Autonomy

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

On the project

Pilot training belongs to time-wise and financially demanding activities. Its concept reflects not only the technical and technological advancement in aviation, but also a high standard of social expectations. In context of advanced Cyber-Physical Systems, Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI), modern pilot training represents a significant scientific, commercial and social challenge. The main project goal is to develop a set of software tools for AI driven autonomy in agents for modern synthetic pilot training platforms. The users of project deliverables will be training organizations and providers of simulation products. Project deliverables increase the added value of products and services of national aeronautical industry and leverage its global competitiveness.

Description in Czech
Pilotní výcvik patří k časově a finančně náročným aktivitám. Jeho koncepce odráží nejen technický a technologický pokrok v letectví, ale i vysoký standard společenských očekávání. V kontextu pokročilých kyberneticko-fyzikálních systémů, strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI), představuje moderní pilotní výcvik významnou vědeckou, obchodní a společenskou výzvu. Hlavním cílem projektu je vyvinout soubor softwarových nástrojů pro AI řízenou autonomii agentů pro moderní syntetické pilotní výcvikové platformy. Uživateli projektových výstupů budou výcvikové organizace a poskytovatelé simulačních produktů. Projektové výstupy zvýší přidanou hodnotu produktů a služeb národního leteckého průmyslu a posílí jeho globální konkurenceschopnost.

Keywords
agent; autonomy; expert system; flight training; behavior model; flight simulator; software; machine learning; artificial intelligence; user interface; big data

Key words in Czech
agent; autonomie; expertní systém; letecký výcvik; model chování; letecký simulátor; software; strojové učení; umělá inteligence; uživatelské rozhraní; velká data

Mark

TN01000029/02

Default language

English

People responsible

Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA
- principal person responsible (2019-01-01 - 2020-12-31)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Grézl František, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Prustoměrský Milan, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Vlk Jan, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)