Project detail

Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT

Duration: 01.02.2018 — 31.08.2019

On the project

Fakulta informačních technologií VUT v Brně je excelentní vysokoškolské pracoviště, etablované na trhu terciárního vzdělávání a výzkumu jak v regionálním, tak i v celoevropském měřítku. Má vybudovánu kvalitní kádr akademických pracovníků s perspektivou výchovy dalších. Na fakultě již existuje propracovaný systém studia IT s vysokým pozitivním dopadem do praxe, kde jsou absolventi fakulty velmi žádáni. V současnosti jsou otevírány bakalářský, magisterský a doktorský studijní program v českém jazyce. S ohledem na proměnu struktury a trhu uchazečů o vzdělávání v českém jazyce a zejména s ohledem na poptávku po absolventech v regionu fakulta nyní hodlá otevřít i vzdělávání v anglickém jazyce na magisterské úrovni, postavené na hlubokých zkušenostech ve vzdělávání v IT a komunikaci se zaměstnavateli. Byl vytipován již akreditovaný obor Počítačová grafika a multimédia, kde k naplnění studijního plánu dle akreditace v anglickém jazyce je třeba ještě vytvořit anglickojazyčný obsah u asi 6-12 předmětů. Tento obsah bude vytvořen v rámci přípravného projektu, stejně jako dojde k přípravě podpory pro otevření studia v anglickém jazyce a podpory pro anglicky hovořící studenty na fakultě. Vlastním projektem pak bude otevření a realizace pilotního běhu prvního ročníku, financované z prostředků žadatele. Tento projekt tak bude přispívat k zlepšování přípravy talentů pro výzkum a inovace ve vývoji SW a HW.

Description in English
Faculty of Information Technology BUT is an excellent university workplace, established in the tertiary education and research market, both at regional and at European level. He has built up a good cadre of academic staff with the prospect of educating others. There is already a sophisticated IT system with a high positive impact on the faculty, where faculty graduates are highly sought after. At present, bachelor, master and doctoral programs are opened in the Czech language. With regard to the transformation of the structure and market of applicants for education in the Czech language, especially with regard to the demand for graduates in the region, the faculty now intends to open also English language education at Masters level based on deep experience in IT education and communication with employers. An already accredited field of Computer Graphics and Multimedia has been selected, where it is necessary to create an English-language content for about 6-12 subjects in order to fulfill the study plan according to the accreditation in English. This content will be created within the framework of a preparatory project as well as preparation of support for the opening of the study in English and support for English-speaking students at the faculty. The project itself will be the opening and implementation of the pilot run of the first year, funded by the applicant's funds. This project will contribute to improving the training of talent for research and innovation in SW and HW development.

Keywords
VŠ vzdělávání; IT

Key words in English
University education; IT

Default language

Czech

People responsible

Bařina David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jandová Marie - fellow researcher
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Kůdelová Petra, Mgr. - fellow researcher
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skokanová Jana, Mgr. - fellow researcher
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA - principal person responsible

Units

Dean's Office
- (2018-01-25 - 2019-08-31)

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- part funder (2018-02-01 - 2019-08-31)