Project detail

Možnosti testování nových receptur pórobetonu bez nutnosti autoklávování

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Hlavním cílem projektu je stanovit závislost mezi pevností v tlaku, objemovou hmotností, mineralogií apod. neautoklávovaného a autoklávovaného pórobetonu. Definování této závislosti by znamenalo ekonomickou i ekologickou úsporu při zkoušení nových receptur, kdy by nebylo potřeba vzorky autoklávovat. Závislost bude formulována pomocí kalibračního vztahu, který by sloužil pro přepočet hodnot naměřených u neautoklávovaných vzorků.

Description in English
The main objective of the project is to determine the relationship between the compressive strength, density, mineralogy, etc. unautoclaved and autoclaved aerated concrete. Defining this relationship would mean economic and environmental savings in testing new recipes, when would not be needed to autoclaving samples. The dependence will be formulated by using a calibration relationship that would be used to convert the measured values ​​of unautoclaved specimens.

Keywords
Autoklávovaný pórobeton, neautoklávovaný pórobeton, popílek, mikrostruktura, tobermorit

Key words in English
Autoclaved aerated concrete, unautoclaved aerated concrete, fly ash, microstructure, tobermorite.

Mark

FAST-J-13-2095

Default language

Czech

People responsible

Helanová Ester, Ing.
- principal person responsible (2013-01-01 - 2013-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 210-214. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

HELANOVÁ, E. Vývoj tobermoritu v pórobetonu v závislosti na délce autoklávování. Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R. Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 301-304. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

VENHODOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. Metodika pro zkoušení popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 238-242. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail