Project detail

Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2015

On the project

Projekt se zabyva studiem procesu v cementovych kompozitech pri expozici vysokymi teplotami. Bude ana- lyzovano chovan slozek cementoveho kompozitu a jejich vzajemna interakce pri pusoben vysokych teplot. Budou sledovany serie vzorku cementovych kompozitu s vybranymi typy cementu, s ruznymi typy kameniva vcetne lehkych kameniv, vlaken a prmes pri teplotním zatížení. Budou stanoveny klcove faktory ovlivnu- jc porusen cementovych kompozitu pri teplotnm zatzen. Vzorky budou zatezovany na ruzne intenzity s ruznymi izotermickymi vydrzemi, za postupneho narustu na danou teplotu, tak i s sokovym zatzenm. Po teplotnm zatzen bude provedena diagnostika se zamerenm na sledovan zmen fyzikalne-mechanickych vlastnost, zmen ve strukture, porovitosti cementove matrice, prtomnosti trhlin v matrici a v kamenivu. Po- znatky budou podkladem pro stanoven aspektu nutnych k dosazen vyss odolnosti cementoveho kompozitu vuci vysokym teplotam, a to s ohledem na skladbu kompozitu, pouzit typu kameniva, cementu, prmes, vlaken.

Description in English
The project focuses on basic principles of behaviour of cement composite exposed to high temperatures with respect to properties of individual components (type of cement, mineralogical composition of aggregate, presence of ber reinforcement, porosity of cement matrix). Behavior of individual components of cement composite exposed to high temperatures with respect to their proportion and interaction on the structure of composite are studied. Series of samples from cement composites with selected types of cement, aggregate (including lightweight), and ber will be evaluated after temperature-time exposure. Test samples will be exposed to temperatures of di erent intensity with di erent isothermal dwells both with the gradual increase up to the given temperature and the shock exposure to a certain temperature. Processes taking place in the structure of composite exposed to extreme thermal load will be observed and analyzed. Possibilities of increasing resistance of composite will be solved with respect to composition, selection of types of aggregate, cement, additions and bers.

Keywords
cementový kompozit, cement, příměs, kamenivo, tepelné zatěžování

Key words in English
cementitous composite, cement, addition,aggregate, heatloading

Mark

GAP104/12/1988

Default language

Czech

People responsible

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2012-01-01 - 2015-12-31)

Results

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 2, p. 173-180. ISSN: 1214-9705.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 2, p. 173-180. ISSN: 1214-9705.
Detail

SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J.; BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I. Využití oscilujících vodních paprsků při odstraňování povrchových vrstev degradovaného betonu in situ. Tunel, 2012, roč. 21, č. 2, s. 16-26. ISSN: 1211-0728.
Detail

DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T. Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production. In 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL. Dr.-Ing.H.-B. Fischer, Dr.-Ing.K.-A. Bode, C. Beuthan. Weimar: F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde, 2012. p. 1125-1131. ISBN: 978-3-00-034075-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 76-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 284-287, p. 1315-1319. ISSN: 1660-9336.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy. In Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012. Vlastnil Šrůma. 2012. s. 602-609. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; MACHÁŇOVÁ, P.; VÁLEK, J.; LUKÁŠ, J.; SITEK, L. Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem. In sborník příspěvků 9. konference se zahraniční účastí Speciální betony 2012. kolektiv autorů. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 144-149. ISBN: 978-80-86604-58-9.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Research of the Processes of High Temperature Influence on Cementitous Concrete. ADV SCI LETT, 2013, vol. 19, no. 2, p. 500-503. ISSN: 1936-6612.
Detail

JAROLÍM, T. VLIV SMĚSNÝCH CEMENTŮ, ZEJMÉNA VÁPENCOVÝCH, NA REOLOGICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH PAST. In Juniorstav 2013, 15. odborná konference. Brno: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Využití nových poznatků při sanacích betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 143-152. ISSN: 1211-3700.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J. Development of Concretes with Resistance to High Temperatures in the Czech Republic and Surrounding European Countries. Advanced Materials Research, 2013, vol. 651 (2013), no. 1, p. 120-125. ISSN: 1022-6680.
Detail

KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J. Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres. ADV SCI LETT, 2013, vol. 19, no. 2, p. 429-432. ISSN: 1936-6612.
Detail

SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; ZELEŇÁK, M.; KLICH, J.; FOLDYNA, J.; NOVOTNÝ, M. Effects of water jet on heat-affected concretes. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 57, p. 1036-1044. ISSN: 1877-7058.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 250-255. ISSN: 1022-6680.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 250-255. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J.; HLAVÁČEK, P. Laboratory Experiments on Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes. In Book series. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2013. p. 650-657. ISBN: 9783037859230. ISSN: 1660-9336.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J. Methods for Determination of the Quality of Concretes with Respect to Thei High Temperature Behaviour. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 260-265. ISSN: 1877-7058.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Observation and Experience of Using Mechanically Activated Fly Ash in Concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 83, p. 1103-1106. ISSN: 2010-376X.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V. Fire safety assessment and upgrading of existing traffic tunnels. In Concrete Spalling due to Fire Exposure: Proceedings of the 3rd International Workshop. P. Pimienta, F. Meftah. 2013. p. 1-11. ISBN: 978-2-7598-1074-1.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V. Fire safety assessment and upgrading of existing traffic tunnels. In Concrete Spalling due to Fire Exposure: Proceedings of the 3rd International Workshop. P. Pimienta, F. Meftah. 2013. p. 1-11. ISBN: 978-2-7598-1074-1.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KLICH, J.; SITEK, L.; ZELEŇÁK, M.; HLAVÁČEK, P.; FOLDYNA, J.; VÁLEK, J. Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech – laboratorní zkoušky. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 142-150. ISSN: 1211-3700.
Detail

DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V.; BODNÁROVÁ, L. Study of the fire safety upgrading of a traffic tunnel. Sanace betonových konstrukcí, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 198-207. ISSN: 1211-3700.
Detail

DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V.; BODNÁROVÁ, L. Study of the fire safety upgrading of a traffic tunnel. Sanace betonových konstrukcí, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 198-207. ISSN: 1211-3700.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions. In Book series. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2014. p. 443-448. ISBN: 9783038350071. ISSN: 1660-9336.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes. In Book series. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 224-229. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes. In Book series. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 224-229. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky. Beton TKS, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 66-71. ISSN: 1213-3116.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KLICH, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; HLAVÁČEK, P.; ZELEŇÁK, M. Laboratory research on disintegration of concretes exposed to high temperature by water jets. In MONOGRAFIA Nowoczesne metody eksploatacji węngla i skał zwięzłych. dr inž. Piotr Kasza, mgr inž. Pawel Tomach. Krynica: 2013. p. 26-35. ISBN: 978-83-930353-1-1.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L. Research on effects of pulsating water jets on concrete. In Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku. Sitek Libor, Klichová Dagmar. 2013. p. 215-230. ISBN: 978-80-86407-43-2.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures. In Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku. Sitek Libor, Klichová Dagmar. 2013. p. 7-15. ISBN: 978-80-86407-43-2.
Detail

MACHÁŇOVÁ, P. Účinek přídavku polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem na vlastnosti betonů. In 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. Brno: VUT Brno, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Study of Durability of Aerated Self-compacting concrete. In Concrete and reinforced concrete - glance at future; III All Russian (International) Conference onConcrete and Reinforced Concrete. Moskva: Russian Academy of Sciences, 2014. p. 372-379. ISBN: 978-80-248-2888-6.
Detail

JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. MOŽNOSTI DISPERGACE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK A JEJICH ZAKOMPONOVÁNÍ DO CEMENTOVÉ MALTY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Černá Hora: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁKOVÁ, I. Study of Heat Transport in Structure of Concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 302-305. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Masonry cements with fines from aggregate production. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 211-214. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Aplikace polypropylenových vláken s různou povrchovou úpravou do betonu. In 11. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2014. s. 48-52. ISBN: 978-80-86604-64-0.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; DIEDERICHS, U.; BODNÁROVÁ, L. Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of High Performance Concrete. In Book series. Advanced Materials Research (online). Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 37-42. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1662-8985.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; DIEDERICHS, U.; BODNÁROVÁ, L. Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of High Performance Concrete. In Book series. Advanced Materials Research (online). Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 37-42. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1662-8985.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I. Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 2014, no. 8, p. 172-175. ISSN: 1307-6892.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; SITEK, L. Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures. 2014.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F. The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties. In Book series. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, 2014. p. 85-89. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F. The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties. In Book series. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, 2014. p. 85-89. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; VÁLEK, J. Behaviour of concrete in tunels and undeground concstructions in case of fire. In GECO 2014. Ostrava: 2014. p. 85-86. ISBN: 978-80-86407-49-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; NOVOSAD, P. Testing of Action of Direct Flame on Concrete. The Scientific World Journal, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1537-744X.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L. Temperature Control in High Performance Concrete. In Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 162-165. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L. Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures. In GECO 2014. Ostrava: 2014. p. 87-88. ISBN: 978-80-86407-49-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L.; GURKOVÁ, L. Analysis of Inner Structure Changes of Concretes Exposed to High Temperatures using Micro X-ray Computed Tomography. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2015, vol. 12, no. 1, p. 79-89. ISSN: 1214-9705.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L.; GURKOVÁ, L. Analysis of Inner Structure Changes of Concretes Exposed to High Temperatures using Micro X-ray Computed Tomography. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2015, vol. 12, no. 1, p. 79-89. ISSN: 1214-9705.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES. MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, 2015, vol. 1, no. 1, p. 5936-5940. ISSN: 1432-8917.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES. MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, 2015, vol. 1, no. 1, p. 5936-5940. ISSN: 1432-8917.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; DUFKA, A. The analysis of the behavior of alkali-activated materials applied as a repair mortar. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1, no. 1, p. 50-55. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; DUFKA, A. The analysis of the behavior of alkali-activated materials applied as a repair mortar. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1, no. 1, p. 50-55. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Development of High-Volume High Temperature Fly Ash Concrete. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 752-753, p. 544-551. ISSN: 1660-9336.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Development of High-Volume High Temperature Fly Ash Concrete. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 752-753, p. 544-551. ISSN: 1660-9336.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R. EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, vol. 10, no. 15, p. 6299-6304. ISSN: 1819-6608.
Detail

VÁLEK, J. VÝZKUM A VÝVOJ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S VYŠŠÍ REZISTENCÍ VŮČI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLOT. Brno: Ing. Jaroslav Válek, 2014. s. 1-188.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U. CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS. In 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure. Leipzig, Germany: MFPA Leipzig GmbH, 2015. p. 32-40. ISBN: 978-3-9814523-6-5.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T. CHARACTERISTICS OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES MADE OF DEFECTIVE ELEMENTS FORM PRECAST PRODUCTION. 2015. ISBN: 9786066853125.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF USING FLUIDIZED FLY ASH FROM LOW-TEMPERATURE COMBUSTION FOR MANUFACTURE OF CONCRETE. In International Conference on Advanced Technology & Sciences. 2. Turecko: 2015. p. 353-358. ISBN: 9786059119269.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R. Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test. Malaysia: Malaysia Technical Scientist Association, 2015. p. 2-2.
Detail

HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 2016, vol. 78, no. 5-3, p. 59-64. ISSN: 2180-3722.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SOVOVÁ, K. Determination of Thermal Conductivity on Lightweight Concretes. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Pavel Reiterman. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 163-168. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SOVOVÁ, K. Determination of Thermal Conductivity on Lightweight Concretes. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Pavel Reiterman. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 163-168. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A. Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire and Renovation. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). 2015. p. 33-38. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A. Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire and Renovation. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). 2015. p. 33-38. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P. Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Iveta Hájková, Radek Magrla. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 190-195. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P. Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Karel Dvořák, Dominik Gazdič, Iveta Hájková, Radek Magrla. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 190-195. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J. Concrete damaged by high temperature – possibilities of treatment with high speed water jet. In Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku Vodní paprsek 2015 – výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava 2015: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. p. 7-12. ISBN: 978-80-86407-56-2.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of polypropylene fibre with various surface treatments in concrete. In Book series. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of polypropylene fibre with various surface treatments in concrete. In Book series. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171.
Detail