Project detail

Systém lehčených hmot pro dokončování staveb s druhotnými surovinami

Duration: 01.04.2011 — 31.12.2014

On the project

Projekt se zabývá inovací stávajících hmot, prvků a sestav výrobků a vývojem nových hmot, prvků a sestav pro použití ve stavebnictví. Tyto produkty budou charakteristické využitím lehčených plniv a druhotných surovin.

Description in English
The project deals with innovation of existing materials, components and set-ups of products and development of new materials for use in building industry. Those product will be characteristic by use of lightweight filler material and application of secondary raw materials.

Keywords
lehčené plnivo; malta; beton; povrchová úprava; podlaha;

Key words in English
Lightweight filler; mortar; concrete; floor

Mark

FR-TI3/742

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2011-04-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-04-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- part funder (2011-04-01 - 2014-12-31)

Results

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. 2012. p. 1150-1152. ISBN: 978-80-905243-0-9.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 201-204. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝVOJ NOVÝCH LEHČENÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 254-258. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210-7.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Návrh metodiky pro posouzení parametrů vylehčených omítkovin modifikovaného složení. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. s. 137-141. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj správkových hmot pro pórobetony a lehké betony. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Uherské Hradiště: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 136-140. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků. 2012. s. 179-182. ISBN: 978-80-905256-0-3.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture. Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, vol. 1, no. 1, p. 649-651. ISSN: 1338-7871.
Detail

TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. New type of industrial floors with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 645, no. 2013, p. 164-167. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012. 2012. p. 193-196. ISBN: 978-80-905243-1-6.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe. In Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2012. s. 3302-3307. ISBN: 978-80-905243-3-0.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 2012. s. 141-143. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. 2012. s. 448-452. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy. In Zborník prednášok Betonárské dni 2012. 2012. s. 163-164. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Development of flooring materials with cellular waste. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 2013, p. 172-175. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E. Pěnobeton jako součást nového lehčeného materiálu pro podlahy. In Sborník anotací Juniorstav 2013. 2013. s. 365-365. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Aplikace lehkého plniva do správkových hmot. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 172-177. ISSN: 1211-3700.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj nových správkových hmot s použitím lehkého kameniva. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 223-226. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Lehčené omítky pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - základní parametry. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 172-176. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Testování parametrů lehčených omítek pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - specifické zkoušky. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 177-181. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By-products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, vol. 20, no. 7, p. 31-43. ISSN: 1561-882X.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Mineral lightweight renders of modified composition for final facade surface treatment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 405(2013), no. 08, p. 2806-2809. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. MOŽNOSTI ÚPRAVY VLASTNOSTÍ POLYMERCEMENTOVÝCH HMOT PŘÍDAVKEM POPÍLKU. In Sborník přednášek POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013. 1. Brno: NOVPRESS, 2013. s. 174-179. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. s. 111-114. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. 2013. s. 152-155. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer-Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, vol. 687, no. 2013, p. 266-273. ISSN: 1022-6680.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. p. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 215-219. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Omítky s dekorativní funkcí modifikovaného složení. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 214-220. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Specifické zkoušky parametrů omítek s dekorativní funkcí modifikovaného složení. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 241-246. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L. Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 213-216.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. Lightweight Materials for Building Finishing. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11 /2014, p. 890-894. ISSN: 1307-6892.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 250-253. ISSN: 1211-3700.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re-profiling to the Lightweight Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 135-138. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 127-130. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 166-169. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 170-173. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 142-146. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Plasters with decorative function containing alternative raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 138-141. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění. 2014. s. 30-31.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin. 2014. s. 273-276.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: BETADEKOR MP; BETADEKOR MP – minerální omítka s modelační strukturou využívající skelný recyklát. THD, STOMIX. (funkční vzorek)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: BETAFORM S-08; BETAFORM S-08 – správková hmota pro opravu pórobetonu využívající strusku a popílek. THD, STOMIX. (funkční vzorek)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: BETAFORM LT1; BETAFORM LT1 – lehčený samonivelační potěr využívající popílek. THD, STOMIX. (funkční vzorek)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 4; Systém STX.THERM 4. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 3; Systém STX.THERM 3. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 2; Systém STX.THERM 2. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L.: STX.THERM 1; Systém STX.THERM 1. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice. (ověřená technologie)
Detail