Project detail

Inovace výuky logistických procesů pomocí metody diskretní simulace

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Cílem předkládaného projektu je umožnit studentům prohloubit znalosti problematiky modelování dopravních, výrobních a jiných logistických systémů s následným prováděním simulačních experimentů pomocí vytvořených simulačních modelů. V současné výuce je problematika projektování a analýzy logistických systémů zahrnuta pouze v podobě teoretického přehledu základních metod. Simulační modely vytvořené v SW Plant Simulation umožní porovnat možnosti řešitelnosti zadaných úloh pomocí známých analytických metod s přístupem založeným na diskrétních simulacích. Zpracované podklady budou obsahovat návod na vytvoření řady simulačních modelů pomocí SW Plant Simulation doplněných o zadání analogických příkladů na procvičení. Tyto podklady budou rozpracovány do přehledných výukových materiálů formou e-learningu pro potřeby studentů bakalářského oboru Stavba strojů a zařízení a návazného magisterského oboru Automobilní a dopravní inženýrství, které garantuje Ústav automobilního a dopravního inženýrství v rámci akreditovaného studijního programu Strojní inženýrství. Příklady budou využity ve výuce povinně volitelného předmětu Logistika dopravy a manipulace bakalářského oboru Stavba strojů a zařízení a povinně volitelného předmětu Projektování a logistika dopravních a manipulačních zařízení v návazném magisterském studiu oboru Automobilní a dopravní inženýrství.

Description in English
The aim of the project is to enable students to deepen understanding of the issues of modeling transport, manufacturing and other logistics systems with subsequent implementation of simulation experiments using simulation models. At present, the issue of teaching design and analysis logistics systems is included only as a theoretical overview of basic methods. Simulation models created in SW Plant Simulation will enable comparison of possible solutions of elementary problems using well-known analytical methods with an approach based on discrete event simulations. The documents to be prepared will contain instructions for creating a series of simulation models using the software Plant Simulation with a supplement of analogous examples from practice. These documents will be developed into clear teaching materials in the form of e-learning for the needs of students of the bachelor study program Machine and Equipment Construction and of the follow-up master study program Automotive and Material Handling Engineering, which are guaranteed by the Institute of Automotive Engineering within an accredited study program Mechanical Engineering. The examples will be used in the teaching of compulsory elective subject Logistics of Transportation and Handling within a bachelor program Machine and Equipment Construction and of compulsory elective subject Planning and Logistics of Transport and Handling Equipments in a follow-up master study program Automotive and Material Handling Engineering.

Keywords
FRVŠ, diskrétní simulace, modelování

Key words in English
FRVŠ, discrete-event simulatoin, modelling

Mark

FRVŠ 437/2012 G1

Default language

Czech

People responsible

Hloska Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Richter Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Dept. of Handling and Building Machines
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

HLOSKA, J. Working with the Modular Library Automotive. In Use Cases of Discrete Event Simulation: Appliance and Research. 1. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. p. 241-276. ISBN: 9783642287763.
Detail

HLOSKA, J. Inovace výuky logistických procesů pomocí metody diskrétní simulace. XXXVIII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů - Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0141-3.
Detail

MANLIG, F.: Výrobní systémy dnes a zítra. Technická univerzita v Liberci (20.11.2014)
Detail

Link