Project detail

Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel

Duration: 01.03.2011 — 30.09.2013

On the project

Cílem projektu je výroba a ověření prototypu koncepčně nového on-board systému zajišťujícího optimální mazání okolků kolejových vozidel všech standardních typů (tramvaje, metro, příměstské vlaky, lokomotivy, rychlostní lokomotivy). Prototyp, jeho technické parametry a funkce, bude ověřen jeho instalací a zkušebním provozem na typové aplikaci u vybraného odběratele řešitele. Technický vývoj prototypu se opírá o aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti aplikované tribologie, realizovaný v rámci projektu spoluřešitelem z oblasti technického vysokého školství. Účelem komplexní inovace je dosažení podstatného snížení tření a opotřebení jízdních ploch kol a kolejnic a řízení tohoto procesu optimalizovaným dávkováním biologicky odbouratelné mazací směsi v závislosti na aktuálních provozních podmínkách vozidla. Souběžně je zachována možnost užití běžných maziv (dnes plošně rozšířených), v tomto případě má optimalizace množství užitého maziva zásadní dopad na životní prostředí.

Description in English
The aim of this project is to design and verify a new on-board system prototype of rail vehicles wheel flanges lubrication of all the standard types (trams, underground rails, locomotives, speed locomotives). Prototype and its technical parameters will be verified in operation by installation on a type application of a selected customer. Technical development of the prototype is based on applied research and experimental development in the area of applied tribology, realized by technical university as a project partner. The target of innovation is friction and wear reduction of sliding surfaces of wheels and rails and operation of the process by optimalised application of ecological lubricants that will be modulate in line with current process conditions. System allows use of standard lubricants. Optimalization of the lubricant application has major consequences with environment.

Keywords
tribologie,mazání okolku, centrální mazání, dopravní prostředek, kolejnice, ekologická maziva

Key words in English
tribology; wheel flange lubrication; central lubrication; rail vehicles; ecological lubricants

Mark

FR-TI3/442

Default language

Czech

People responsible

Hruška Marek, Ing.
- principal person responsible (2011-03-01 - 2013-09-30)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-03-01 - 2013-09-30)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2011-03-01 - 2013-09-30)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2011-04-01 - 2013-09-30)

Results

OMASTA, M. Tribology of Wheel-Rail Contact: a Review of Laboratory Experimental Research. In Conference Proceedings - 53 rd International Conference of Machine Design Departments, September 12-14, 2012 Mikulov, Czech Republic. Brno: 2012. p. 219-222. ISBN: 978-80-214-4533-8.
Detail

OMASTA, M.; FRÝZA, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. An experimental approach to the study of rail wheel/flange lubrication. In Society of Tribologists & Lubrication Engineers Annual Meeting & Exhibition 2013 / Proceedings of a meeting held 5-9 May 2013, Detroit, Michigan, USA. Society of Tribologists and Lubrication Engineers, 2013. p. 1-3. ISBN: 978-1-62993-289-7.
Detail

Josef Nevrlý. Nový dělič mazací mlhy k mazání vozidel. HYDRAULIKA A PNEUMATIKA, 2013, roč. XV, č. 1-2, s. 15-17. ISSN: 1335-5171.
Detail

NEVRLÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení na mazání pojezdových kol kolejových vozidel. 22192, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

NEVRLÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení na kontrolu tlakových poměrů v systému mazacího ostřiku kol drážních vozidel. 22191, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

NEVRLÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení na simulaci mazání okolků kolejových vozidel. 22190, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

NEVRLÝ, J.; OMASTA, M.: Testovací stanice; Testovací stanice pro měření charakteristik ostřikových mazacích přístrojů. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1835. (funkční vzorek)
Detail

OMASTA, M.; NEPOVÍM, R.; HRUŠKA, M.; HARTL, M.; MAZŮREK, I.: Kolo/kolejnice-01; Experimentální simulátor kontaktu okolku kola a kolejnice. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=216. (funkční vzorek)
Detail

OMASTA, M.; NEPOVÍM, R.; HRUŠKA, M.; HARTL, M.; MAZŮREK, I.: Kolo/kolejnice-02; Modul pro studium mazaného kontaktu okolku kola a kolejnice optickou metodou. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=217. (funkční vzorek)
Detail