Project detail

Vytvoření multimediálních pomůcek a laboratorních cvičení pro nový předmět Biosenzory

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na zavedení nového předmětu Biosenzory, jehož cílem je poskytnout přehled podstatných fyzikálních, chemických a biochemických principů a vlastností základních typů senzorů pro použití v lékařství, např. při konstrukci analyzátorů a dalších lékařských přístrojů. Předmět bude pokrývat široké spektrum senzorů, hlavně chemické a biochemické (pH, plyny, ISFET, enzymové senzory, imunosenzory), piezoelektrické senzory a biosenzory, senzory DNA, a dále senzory mechanických veličin (např. tlak, průtok tekutin, atd.), magnetických veličin (magnetorezistor, Hallův senzor) v provedení standardním, nebo jako polovodičové či optické vláknové senzory. Vedle základních principů budou ukázány konstrukce moderních mikrosenzorů, vliv miniaturizace na parametry mikrosenzoru a aplikací v praxi.

Description in English
The project is devoted to new subject Biosensors which aim is to show the overview of main physical, chemical and biochemical principles and properties of basic types of sensors that are used in medicine, e.g. for analyzers construction and other medical devices. Subject will include wide field of sensors, especially chemical and biochemical (pH, gases, ISFET, enzymatic sensors, immunosensors), piezoelectric sensors and biosensors, DNA sensors, and sensors of mechanical quantity (e.g. pressure, liquids flow, etc.), magnetic quantity (magnetoresistor, Hall sensor) in standard design or like semiconducting or optical fibre sensors. Besides basic principles, the construction of modern microsensors, influence of miniaturization to microsensors parameters and practice applications will be shown too.

Keywords
biosenzor, laboratorní úloha, multimediální pomůcky

Key words in English
biosensor, laboratory exercises, multimedia tools

Mark

2981/F1 b

Default language

Czech

People responsible

Prášek Jan, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Department of Microelectronics
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2010-01-01 - not assigned)