Project detail

Zavedení výuky softwarových pobočkových ústředen na embedded systémech ve studijním programu Telekomunikační a informační technika

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

V současné době dochází ke konvergenci datových a telekomunikačních sítí. Mezi všemi zaujímá přední místo technologie Ethernet. Díky finanční dostupnosti, svému širokému rozšíření a jednoduchosti implementace slouží právě tato technologie jako základ telekomunikačních sítí typu VoIP, jež v současné době úspěšně nahrazují analogové či digitálních ISDN telefonní linky. Klasické pobočkové ústředny mohou být nahrazovány softwarovými pobočkovými ústřednami, jež jsou moderně implementovány do embedded systémů. Díky konvergenci komunikačních technologií dochází ke spojování různých generací ústředen, a to jak na straně zákazníka, tak na straně poskytovatele telekomunikačních služeb. Snahou je tedy zachytit tento trend a umožnit studentům v rámci laboratorních úloh práci na nejmodernějších softwarových pobočkových ústřednách realizovaných na embedded systémech, ukázat jejich možnosti a umožnit porovnání s ústřednami starších generací. Bude umožněno propojování těchto softwarových pobočkových ústředen realizovaných na embedded systémech, a taktéž bude vytvořena komplexní telekomunikační síť spojující různé ústředny různými technologiemi. Studenti se tak naučí konfigurovat softwarové pobočkové ústředny implementované v různých embedded systémech a naučí se také vytvářet jejich číslovací plány. Dále se naučí vytvářet a optimalizovat topologii telekomunikační mini-sítě.

Description in English
Currently, there is a convergence of data and telecommunications networks. Among all takes place leading Ethernet technology. Due to affordability, its wide distribution and ease of implementation of this technology being used as the basis for the type of VoIP telecommunications networks, which currently has successfully replaced an analog or digital ISDN phone lines. Conventional PBX can be replaced by software private branch exchange, which are implemented in modern embedded systems. Thanks to the convergence of communications technology is a merger of different generations exchanges, and both the customer and the other providers of telecommunications services. Aim is to capture this trend and allow students in laboratory work on the latest jobs software branch ústřednách implemented on embedded systems, to show their capabilities and to allow comparison with the exchange of older generations. Will allow the interconnection of PBX software implemented on embedded systems, and also will set up a comprehensive telecommunications network linking the various exchanges by different technologies. Students will learn how to configure the PBX software implemented in various embedded systems and also learn to create their numbering plans. In addition, learn to create and optimize the topology of the mini-telecommunications network.

Keywords
softwarová pobočková ústředna, embedded systém, Voip telefonie, PBX Asterisk, protokol pro inicializaci relací (SIP)

Key words in English
software PBX, embedded system, Voip telefony, PBX Asterisk, session Initiation Protocol

Mark

833/G1

Default language

Czech

People responsible

Rášo Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Daněček Vít, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)