Project detail

Komplexní systém sanace defektů v zeminách za rubem stavebních konstrukcích novými injektážními hmotami z druhotných surovin

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Obsahem projektu je výzkum nového progresivního systému sanace defektů a nepřístupných dutin ve stavebních konstrukcích a zeminách s technickými parametry splňujícími požadavky příslušných českých i evropských norem, využívající nové typy injektážních hmot. Nové injektážní materiály budou realizovány s využitím odpadních surovin jako náhrady přírodních vstupních surovin. Tento přístup je výhodný jak z hlediska ekonomického, tak i ekologického. Vývoj hmot i aplikačních postupů včetně návrhu moderního strojního vybavení pro provádění prací bude proveden ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Následná realizace, tj. aplikace výsledků výzkumu do praxe, bude provedena příjemcem - firmou Pragis a.s.

Description in English
The main task of the project is research of new progressive rehabilitation system for imperfections and caverns in building structures and soil with technical parameters which meets technical requirements of the Czech and European standards. New progressive rehabilitation system is exploiting new grouting materials. This new grouting material is based on waste materials as substitution of natural raw materials. Described approach is advantageous from the pint of economic profit and even from the point of the environment. Development of materials and application methods will be performed in cooperation with Brno university of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Technology of Building Materials and Components. Implementation of results of development and of new materials technologies will be done by the company Pragis a.s.

Keywords
Druhotné suroviny, sanace, zeminy, horniny, injektáž, trvanlivost

Key words in English
Waste raw materials, repair, soil, rock, grouting, durability

Mark

FT-TA3/139

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2006-04-10 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2006-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 45-50. ISBN: 80-903502-4-0.
Detail

MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. p. 631-638. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. VÝVOJ A VÝZKUM NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 41-45. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. p. 1-7. ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V. DEVELOPMENT OF MATERIALS ON THE BASIS OF INDUSTRIAL BY- PRODUCT FOR CONCRETE STRUCTURES REHABILITATION. In Symposium Dubrovnik 2007 Concrete structures- simulators of development. 1. Dubrovnik: Engineering Institute of Croatia, University of Zagreb, 2007. p. 375-382. ISBN: 978-953-95428-3-0.
Detail

MATULOVÁ, P. MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ POJIVOVÉ SLOŽKY INJEKTÁŽÍCH HMOT. In Construmat 2007. Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 94-96. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

MATULOVÁ, P. Research of the substitution of bonding and modification material in grouting system. In Central Europe towards Sustainable Building. Praha: Czech sustainable Building Society and CBS Servis, 2007. p. 779-785. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. s. 10-17.
Detail

MATULOVÁ, P., MICHALCOVÁ, G. Příklady sanačních systémů využívajících průmyslové odpadní suroviny. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 349-348. ISSN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. Využití odpadních průmyslových surovin v návrhu nových stavebních hmot. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 4-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1335-0846.
Detail

MATULOVÁ, P. Effect of special activation mixing technology on development new progressive grouting material. Budownictwo, 2007, vol. 8, no. 112, p. 145-152. ISSN: 0434-0779.
Detail

MATULOVÁ, P. STUDIUM SUBSTITUCE MLETÉHO ZEOLITU V INJEKTÁŽNÍCH HMOTÁCH A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST NOVĚ NAVRŽENÝCH HMOT STUDIUM SUBSTITUCE MLETÉHO ZEOLITU V INJEKTÁŽNÍCH HMOTÁCH A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST NOVĚ NAVRŽENÝCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 18, č. 1, s. 499-509. ISSN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P.; CHABR, J. Injektáže - účinná metoda sanace podzemních konstrukcí Odstranění kaveren za ostěním stoky - Praha Libeň. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 1, s. 295-303. ISSN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P., DROCHYTKA, R.: Injektáž betonu a zdiva. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno (07.12.2006)
Detail