Project detail

Výstavba bydlení pro seniory.

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

On the project

Nepříznivá věková struktura obyvatel projevující se vysokým podílem osob v postproduktivním věku klade zvýšené nároky na kvalitu obytného prostředí, formy výstavby reflektující potřeby této sociální skupiny a rozsah i vysokou kvalitu sociálních služeb pro seniory. Cílem projektu je snaha přispět pomocí empirického a teoretického studia v oblasti několika vědních disciplín k řešení společensky velmi závažného tématu, krerým je vliv architektonického prostředí na zdraví lidí starší generace. Práce bude presentovat existující příklady řešení bydlení a péče o seniory u nás a v zahraničí, především v zemích EU a definovat nejzávažnější problémy těchto systémů. Je třeba analyzovat a vyjádřit formy integrace a pomocí vhodně navrženého obytného prostředí ukázat možnosti alternativního řešení problému. Po vytipování chybějících kategorií se bude projekt orientovat na ty tendence v návrhu forem bydlení, které podporují a prodlužují nezávislý a samostatný život starých lidí. Budou charakterizovány způsoby, jakými architektura a architektonická tvorba může podpořit a napomoct nezávislosti a svobodě v životě seniorů se zaměřením hlavně na formy vyhovujícího bydlení a alternaivní péče o seniory, budou navržena řešení architektonicko urbanistického prostředí a vhodných prostor pro bydlení seniorů.Výsledky budou presentovány na semináři, na mezinárodní konferenci s výstavou architektonických řešení, informativní příručka bude zveřejněna i prostřednictvím sítě Internet.

Description in English
The unfavourable age structure of the population manifested by the high proportion of persons of postproductive age puts higher demands on the quality of the residential environment,the forms of building respecting the needs of this social group,and the extent and quality of the social services providet for seniors.The aim of project is to contribute by empirical and theoretical multidisciplinary study to the solution of a serious social issue - the influence of the architectural environment on the health of old people.The project will present examples of existing systens of housing and services provided for seniors in the Czech republic and abroad, primarily in EU countries, and define the most serious problems of these systems. The forms of integration will be analysed and potential alternatives of tackling this problem will be shown by examples of well designed residential environment. After the identification of the missing categories of housing, the project will be focussed on the trends perceptible in the design of housing forms that support and extend the independent and self-sufficient life of seniors. Methods will be characterised by which architecture and architectural design may contribute to the independence and freedom of the live of seniors, mainly by providing adequate forms of housing and alternative care for seniors.On the basis of an expert analysis of the existing situation and recommended trends in old people care, adequate architectural and urban planning solutions of housing environment for seniors will be proposed. The results of our work we would like to publish on the Internet network.

Keywords
senioři, architektura, sociální bydlení, sociální politika

Key words in English
Elderly Pepople, Architecture, Housing Sociology, Housing Policy

Mark

GA103/03/0222

Default language

Czech

People responsible

Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (2005-04-27 - not assigned)
Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2005-04-27 - not assigned)
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2005-04-27 - not assigned)
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2005-04-27 - not assigned)
Ruller Ivan, prof. Ing. arch.
- fellow researcher (2005-04-27 - not assigned)
Stehlík Milan, prof. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2005-04-27 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

GLOSOVÁ, D. Mladí pro seniory. Fasády, 2005, roč. 3, č. II, s. 49-49. ISSN: 1214-4592.
Detail

GLOSOVÁ, D. Bydlení seniorů. Události na VUT v Brně, 2004, roč. XIV, č. 11, s. 22-22. ISSN: 1211-4421.
Detail

GLOSOVÁ, D. Výzva mladé generaci. Brno: FA VUT v Brně, 2004.
Detail

GLOSOVÁ, D.; MENŠÍKOVÁ, N. Bydlení pro seniory. In Bydlení pro seniory. 21. století. Brno: vydavatelství ERA, 2006. s. 77-173. ISBN: 80-7366-057-1.
Detail

GLOSOVÁ, D.: Die moderne Architectur und Sozialwohnen in die Schweiz. Bailej. (workshop zahraniční)
Detail

GLOSOVÁ, D.: Die neue Sozialaufbau, die Aufbau für Senioren. Basilej. (workshop zahraniční)
Detail

RIEDLOVÁ, K., MENŠÍKOVÁ, N., STEHLÍK, M., HRUBÝ, T., GLOSOVÁ, D., KYNČL, J., POSLUŠNÁ, I.: Centrum pro seniory, Brno- náměstí Míru. Centrum VUT v Brně, Antonínská 1 (23.11.2004)
Detail

GLOSOVÁ, D., studenti: Jak to vidíme... Radnice městské části Brno- Ivanovice (03.03.2004)
Detail

POSLUŠNÁ, I., GLOSOVÁ, D, studenti: Bydlení seniorů v Brně. Hotel santon, Brno- Bystrc (01.05.2003)
Detail

Dům pro seniory v Komíně. Luhačovice (09.11.2006)
Detail

HRUBÝ, T., GLOSOVÁ, D.: Centrum pro seniory a mládež, Brno - Masarykova čtvrť. Magistrát města Brna, Kounicova 56, Brno (31.03.2003)
Detail

MENŠÍKOVÁ, N.: Klášter - domov pokojného stáří. Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně (05.01.2003)
Detail

HRUBÝ, T., GLOSOVÁ, D., studenti: Centrum pro seniory Brno- Ivanovice. Radnice městské části Brno- Ivanovice (01.06.2004)
Detail

POSLUŠNÁ, I., GLOSOVÁ, D.: Bydlení seniorů - zkušenosti, perspektivy, tendence. FA VUT Brno, poříčí 5, 639 00 Brno (20.11.2003)
Detail

POSLUŠNÁ, I., STEHLÍK, M., MENŠÍKOVÁ, N., KYNČL, J., GLOSOVÁ, D.: Bydlení seniorů - vztahy a formy. Centrum VUT, Antonínská 1, 61 90 Brno (23.11.2004)
Detail

Link