Project detail

Multimediální podpora výuky předmětu seminář C++

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Programátor musí mít schopnost nacházet efektivní řešení problémů, umět přistupovat k technickým informacím a ovládat základní syntaxe jazyka. Seminář C++ si klade za cíl studenty těmto zásadním návykům naučit, aby po jeho absolvování byli schopni sami se rozvíjet a zdokonalovat a také, aby se v případě poptávky trhu práce byli schopni dynamicky přeorientovat na jiný programovací jazyk. Seminář C++ v předchozím akademickém roce 2003 / 2004 zajišťovala FIT VUT v Brně. Od akademického roku 2004 / 2005 je předmět kompletně převeden na FEKT VUT v Brně. Zaměření kurzu je odlišné od zaměření kurzu zajišťovaného FIT VUT v Brně. Velký důraz je kladen aplikaci znalostí jazyka C++ při řešení konkrétních technických problémů. V tomto akademickém roce tedy bylo nutné nejen přepracovat koncepci kurzu a vytvořit odpovídající výukové materiály, ale i nasbírat zkušenosti s problémy a odstranit nedostatky vznikající vždy v 1. roce při zavádění nových kurzů. Během výuky zjišťujeme u většiny studentů naprostý nedostatek znalostí základů programovacího jazyka, neschopnost vytvářet algoritmy a přistupovat k informacím, což je ale k praktickému programování velmi potřebné. Se zvyšujícími se počty přijímaných studentů na FEKT VUT v Brně a tlakem ze strany trhu práce na programátorskou gramotnost uchazečů o zaměstnání očekáváme nárůst zájmu studentů o kurz Seminář C++ a zhoršení této situace. Jednou z možností, jak tento stav zlepšit je zvýšit efektivnost výuky. Perspektivní řešení představuje multimediální výukový program a s ním související změna formy výuky. Základní cíle projektu jsou: - vytvořit multimediální výukové texty, které zkvalitní a zefektivní výuku v předmětu „Seminář C++“, naučit studenty ovládat základní syntaxe jazyka a přistupovat k informacím - pro základní algoritmy vytvořit virtuální demonstrace - umístit multimediální texty i virtuální demonstrace na univerzitní síti, aby byly přístupné co největšímu počtu studentů - multimediální program koncipovat tak, aby se zvýšila návaznost počítačových cvičení a řešení zadaných projektů - vřadit výuku základních návyků programování a postupů při řešení technických problémů - při vytváření programu vycházet nejen z teoretických znalostí, ale též z praktických zkušeností získaných v 1. roce běhu předmětu „Seminář C++“,

Mark

IS-2327/ F1/d

Default language

Czech

People responsible

Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-04-14 - not assigned)
Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2005-04-14 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2005-04-14 - not assigned)

Results

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Výuka kurzu Seminář C++. In 2006. s. 1 ( s.)
Detail