Project detail

Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí reálných přístupových sítí

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

On the project

Přenosovou kapacitu přístupových sítí, lze několikanásobně zvýšit použitím technologií digitálních účastnických přípojek, obecně označovaných jako xDSL. Tím se nám otevírají zcela nové možnosti v nabídce širokopásmových služeb a vysokorychlostního připojení k Internetu. Protože základním principem je zde využití kmitočtů nad hovorovým pásmem, dosažitelná přenosová rychlost závisí na fyzikálních vlastnostech konkrétní měděné smyčky, elektrických rušivých vlivech a použitém typu xDSL technologie. Je tedy nutné provést měření, která nám umožní posoudit vhodnost dané smyčky pro nasazení nějakého typu xDSL, a dále také ověřit, zda spojení opravdu splňuje parametry (např. bitovou chybovost nebo přenosovou rychlost), za které zákazník platí. Zatímco dříve byla tato měření dosti pracná a prováděla se spíše jen v laboratořích, nyní už existuje celá řada speciálně navržených přístrojů, které tyto činnosti značně usnadnily. Avšak časová náročnost potřebných měření zůstává stále ještě příliš velká a omezuje rychlost instalace xDSL. Podstatou navrhovaného projektu je vytvořit počítačové modely kabelů, použitých v přístupové síti, a modulací jednotlivých xDSL systémů, tak, aby výsledky simulace datového přenosu odpovídaly co nejpřesněji reálné situaci. Z těchto dílčích modelů pak bude možno sestavit buď model celé přístupové sítě nebo jen té části, která nás zajímá a analyzovat dosažené parametry přenosu, získané simulací, komplexně ve všech souvislostech, s minimálními náklady a za mnohem kratší čas.

Description in English
Digital subscriber line technologies, called generally xDSL, are able to increase multiply the transmission capacity of access networks, thus opening new possibilities in offering broadband services and high-speed connections to Internet. Since the keystone is here the utilization of frequencies above the voice band, the available data rate depends on the physical quality of the particular copper loop, electrical disturbing effects and the type of xDSL technology used. It is necessary to perform measurements that will allow us to evaluate the applicability of a certain loop for installing some type of xDSL technology, and furthermore to verify whether the connection really has the parameters (e.g. bit error rate or transfer rate) paid by the consumer. While earlier these measurements were quite laborious and were rather performed only in laboratories, there a number of specially designed devices available that make these activities much easier. However, the time demand factor of the necessary measurements is still too large and limits the installation rapidity of xDSL. The principle of the proposed project is to create computer models of cables that are used in access networks, and the modulations of individual xDSL systems such that the simulation results of data transmission correspond to the actual situation. From these partial models it will be possible to make up either a model of the whole access network or only of the parts that will interest us. Then we will able to analyze the achieved transmission parameters, obtained with the help of simulation, globally in every context, at minimum costs and in much shorter time.

Mark

GA102/03/0762

Default language

Czech

People responsible

Číž Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křepelka Václav, Ing. - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Němec Karel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-03-26 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

SMÉKAL, Z., SYSEL, P., ČERMÁK, J. Optimization of Parallel Processing in VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Neuveden. Neuveden: 2003. p. 280 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

ŠILHAVÝ, P. VÍCETÓNOVÉ MODULACE PRO ADSL A VDSL PŘENOSOVÉ TECHNOLOGIE. Doktorská disertace, VUT v Brně, 2003. Brno: UTKO FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P. Optimal implementation of time domain equalization used in ADSL systems. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

SMÉKAL, Z.; ŠILHAVÝ, P.; RAJMIC, P. Time Domain Equalisation for ADSL Technology and its Optimization. In Proceedings of the 10th International Conference on Telecommunications. Papeete, French Polynesia: IEEE Catalog Number: 03EX628C, 2003. p. 1171 ( p.)ISBN: 0-7803-7662-5.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Technologie xDSL. In Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: UTKO FEKT VUT v Brně, 2003. s. 20 ( s.)
Detail

POLÁK, K., NĚMEC, K. Approaches to realization of coding systems. In Telecommunications and signal processing. Brno: VUT Brno, 2003. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

RAJMIC, P. Statistical analysis of wavelet spectrum thresholding rules in order to suppress noise in signal. In Proceedings of the summer school DATASTAT 03, Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-210-3564-1.
Detail

NĚMEC, K. Codes for Adaptive Error-Control Code Systems. In Telecommunication and Signal Processing TSP 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 171 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NĚMEC, K., POLÁK, K. Control Block of Adaptive Error-Control Code Systems. In Telecommunication and Signal Processing TSP 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 217 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

RAJMIC, P. Exact Risk Analysis of Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In ICECS 2003 Proceedings. Sharjah, United Arab Emirates: Sharjah University, 2003. p. 455 ( p.)
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. On PCB power supply decupling for high-speed applications. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. 2003. p. 267 ( p.)
Detail

ZEMAN, V., ČAJKA, J., VRBA, K. A four-port network operating as lowpass, hghpass and bandpass filter in two modes. In Conference Proceedings of the 13th International Scientific Conference Radioelektronika 2003. 2003. p. 33 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Adaptive Error Protection System and Modelling of Telecommunication Circuits Causing Transmission Errors. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Prague, Czech Republic: CVUT Prague, 2003. p. 170 ( p.)ISBN: 8086645053.
Detail

ČÍŽ, R. Širokopásmový účastnický přístup. In Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: VUT FEKT, SEI, 2003. s. 13 ( s.)
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Filter for Data Transmission using 4B3T Coding. In Proceedings of WSEAS Conferences. 2004. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Univerzální obvod druhého řádu s CFA. In NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV VII. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V., SMÉKAL, Z. Testing of ITU-T G.168 Line-Echo Cancellers Using Matlab-GUIDE. In WSEAS Transactions on Circuits and Systems. Rethymno, Greece: WSEAS Publisher, Athens, Greece, 2004. p. 1787 ( p.)ISBN: 1109-2734.
Detail

NĚMEC, K. Possible Application of Very Short Block Correction Codes. In RTT 2004, Communication with future September 15 - 17, Český ráj. Praha: CTU in pratur, Fakulty of Electrical Engineering, Department of Telecommunication Engineering, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

NĚMEC, K. Reed - Solomon Codes in Telecommunication Systems. In Telecommunication and Signal Processing TSP 2004, September 2 - 3 , Brno 2004, CZ. Brno: SEI - UTKO, TSP 2004, 2004. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Modulace pro ADSL přenosovou technologii. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. FEKT VUT v Brně: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 49 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠILHAVÝ, P., GREGOŘICA, M. Filter Bank Modulation Technique. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology. Praha: Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL v Praze, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ČÍŽ, R. Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. A Method for Real-Time Wavelet-Type Signal Processing. In Proceedings of the international conference RTT 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

RAJMIC, P. Method for Wavelet-type Signal Processing in Real Time. In Proceedings of the 16th Conference Electronic Speech Signal Processing. Praha: TUDpress, 2005. p. 458 ( p.)ISBN: 3-938863-17-X.
Detail

ČÍKA, P. Znázornění činnosti BCH (15,5) kódu. In Elektrotechnika a informatika 2005. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7043-374-4.
Detail

RAJMIC, P. Method for Real-time Signal Processing via Wavelet Transform. In Proceedings of the 3th International Conference on Non-Linear Speech Processing. Barcelona: Escola Universitaria Politecnica de Mataró, 2005. p. 214 ( p.)ISBN: 84-256-1365-5.
Detail

KŘIVÁNEK, V. Oprava shlukových chyb - Iwadariho kód. In Elektrotechnika a informatika 2005 část druhá Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 45 ( s.)ISBN: 80-7043-374-4.
Detail

Pavel Rajmic, Karol Molnár. Qos-Aware Switch-Fabric Modelling in MATLAB Environment. In Sborník příspěvků 13. ročníku konference Technical Computing Prague 2005. Praha: Humusoft s.r.o., 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail

Václav Zeman Petr Daněček Martin Sýkora. Cable references models for simulating metallic access networks. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2005. Brno: 2005. p. 172 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

ČÍŽ, R. ISDN a xDSL technologie. In Nová technika v telekomunikacích VIII. Brno: Společnost elektrotechnických inženýrů - pobočka FEKT VUT v Brně, 2005. s. 35 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Kohenen Neural Network for Image Processing. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Praha: CVUT Praha, 2003. p. 183-188.
Detail

ŠKORPIL, V. Modulations using chaotic signals to secure wireless communications. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Praha: CVUT Praha, 2003. p. 183 ( p.)
Detail

ŠKORPIL, V. Simulation of an ATM Communication System. In Proceedings of the. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology 2003, RTT 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 181 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments I. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments II. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 15 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments III. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 16 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

NĚMEC, K. Example of Optimizing an Antierror Code System Project. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 4, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEC, K. Stromové zabezpečovací kódy II. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, roč. 2003, č. 18, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEC, K. Majoritní dekódování blokových kódů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K. Protichybové kódové zabezpečení s Bose-Chaudhuri-Hocquenghemovými kódy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 15, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Filtered MultiTone modulation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 12/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P., SYSEL, P., RAJMIC, P. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR reg.č. 102/03/0762). FEKT VUT v Brně. Brno: Grantová agentura České republiky, 2005. s. 0 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. Využití waveletové transformace pro separaci užitečného signálu od šumu. Praha: ÚREL AVČR Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Similarity between MMSE and MSSNR design algorithm for time domain equalization in ADSL technology. In In The 48th International Scientific Colloquium IWK'2003. Ilmenau 2003: Ilmenau 2003, 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 1619-4098.
Detail