Detail publikace

Optimalizace měření globálními navigačními satelitními systémy s podporou geografických informačních systémů

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. OPATŘILOVÁ, I.

Originální název

The Optimization of Global Navigation Satellite Systems Measurement by the Geographic Information Systems Support

Český název

Optimalizace měření globálními navigačními satelitními systémy s podporou geografických informačních systémů

Anglický název

The Optimization of Global Navigation Satellite Systems Measurement by the Geographic Information Systems Support

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Nowadays global navigation satellite systems (GNSS), along with geographic information systems (GIS), are one of the most growing geo-information technologies. However, there is lack of projects which use of mutual support these technologies. The projects are mainly aimed at solving particular problems (signal propagation in a given area, coverage of GNSS signal, solutions of influence of barriers on the accuracy of measurement, etc.). This paper describes a global view on the interaction GNSS and GIS from the standpoint of planning of measurement. The GIS technology with support of spatial analyses simulates the real environment and determines the effective deployment of GNSS methods in this locality. GIS thus in a part replaces a reconnaissance of the terrain and it allows an increasing the entire measurement process about a hierarchical level above, i.e. into field of planning and management. The principle of method is the division of the locality into sub-areas according to the conditions for GNSS measurements, and an optimal surveying method is assigned for each area. In this article is described a mathematical model and mode of implementation of the method into ArcGIS environment. Fuzzy logic is used due to the uncertainty of the conditions for the deployment of GNSS methods. The project also includes an expert system in which existing experience with GNSS measurements are stored. It is assumed that this expert system will be continuously updated and it will contribute to a gradual increase in the quality of the whole planning process. The article contains the proposal of the expert system, which is realized by relative database in MS Access and which is included into ArcGIS. The proposed method of optimization of GNSS measuring was verified in the locality of Znojmo in the Czech Republic. Experimental results proved that it is possible to plan GNSS measurement in the terrain on the base of geo-data and other information without previous reconnaissance

Český abstrakt

V dnešní době globálních navigačních družicových systémů (GNSS), spolu s geografických informačních systémů (GIS), jsou jedním z nejvíce rostoucí geoinformačních technologií. Je však nedostatek projektů, které tyto technologie využívat vzájemné podpory. Projektů se zaměřuje především na řešení jednotlivých problémů (šíření signálu v dané oblasti, pokrytí signálu GNSS, řešení vlivu překážek na přesnost měření, atd.). Tento dokument popisuje globální pohled na interakce GNSS a GIS z hlediska plánování měření. Technologie GIS s podporou prostorových analýz simuluje reálné prostředí a určí účinné zavádění metod GNSS v této lokalitě. GIS, tedy v části nahradí průzkum terénu a umožňuje rostoucí proces celé měření o hierarchické úrovně výše, tedy do oblasti plánování a řízení. Princip metody je rozdělení lokality do dílčích oblastí podle podmínek pro měření GNSS a optimální měřická metoda je přiřazena pro každou oblast. V tomto článku je popsána matematický model a způsob implementace metody v prostředí ArcGIS. Fuzzy logika se používá nejistota ohledně podmínek pro zavedení metod GNSS. Projekt také zahrnuje systém expert, v nichž stávající zkušenosti s GNSS měření jsou uloženy. Předpokládá se, že tento systém expert bude průběžně aktualizován a bude přispívat k postupnému zvýšení kvality celého procesu plánování. Článek obsahuje návrh expertní systém, který je realizován pomocí relativní databáze v MS Access a která je zahrnuta do ArcGIS. Navržený způsob optimalizace GNSS měření byla ověřena v lokalitě Znojmo v České republice. Výsledky pokusů prokázaly, že je možné plánovat GNSS měření v terénu na základě geo-data a další informace bez předchozího průzkumu

Anglický abstrakt

Nowadays global navigation satellite systems (GNSS), along with geographic information systems (GIS), are one of the most growing geo-information technologies. However, there is lack of projects which use of mutual support these technologies. The projects are mainly aimed at solving particular problems (signal propagation in a given area, coverage of GNSS signal, solutions of influence of barriers on the accuracy of measurement, etc.). This paper describes a global view on the interaction GNSS and GIS from the standpoint of planning of measurement. The GIS technology with support of spatial analyses simulates the real environment and determines the effective deployment of GNSS methods in this locality. GIS thus in a part replaces a reconnaissance of the terrain and it allows an increasing the entire measurement process about a hierarchical level above, i.e. into field of planning and management. The principle of method is the division of the locality into sub-areas according to the conditions for GNSS measurements, and an optimal surveying method is assigned for each area. In this article is described a mathematical model and mode of implementation of the method into ArcGIS environment. Fuzzy logic is used due to the uncertainty of the conditions for the deployment of GNSS methods. The project also includes an expert system in which existing experience with GNSS measurements are stored. It is assumed that this expert system will be continuously updated and it will contribute to a gradual increase in the quality of the whole planning process. The article contains the proposal of the expert system, which is realized by relative database in MS Access and which is included into ArcGIS. The proposed method of optimization of GNSS measuring was verified in the locality of Znojmo in the Czech Republic. Experimental results proved that it is possible to plan GNSS measurement in the terrain on the base of geo-data and other information without previous reconnaissance

Klíčová slova

GIS, GNSS, plánování měření

Vydáno

01.11.2016

Nakladatel

American Scientific Publisher

Místo

USA

Strany od

8345

Strany do

8354

Strany počet

10

URL

BibTex


@article{BUT132688,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Irena {Opatřilová}",
 title="The Optimization of Global Navigation Satellite Systems Measurement by the Geographic Information Systems Support",
 annote="Nowadays global navigation satellite systems (GNSS), along with geographic information systems (GIS), are one of the most growing geo-information technologies. However, there is lack of projects which use of mutual support these technologies. The projects are mainly aimed at solving particular problems (signal propagation in a given area, coverage of GNSS signal, solutions of influence of barriers on the accuracy of measurement, etc.). This paper describes a global view on the interaction GNSS and GIS from the standpoint of planning of measurement. The GIS technology with support of spatial analyses simulates the real environment and determines the effective deployment of GNSS methods in this locality. GIS thus in a part replaces a reconnaissance of the terrain and it allows an increasing the entire measurement process about a hierarchical level above, i.e. into field of planning and management. The principle of method is the division of the locality into sub-areas according to the conditions for GNSS measurements, and an optimal surveying method is assigned for each area. In this article is described a mathematical model and mode of implementation of the method into ArcGIS environment. Fuzzy logic is used due to the uncertainty of the conditions for the deployment of GNSS methods. The project also includes an expert system in which existing experience with GNSS measurements are stored. It is assumed that this expert system will be continuously updated and it will contribute to a gradual increase in the quality of the whole planning process. 
The article contains the proposal of the expert system, which is realized by relative database in MS Access and which is included into ArcGIS. The proposed method of optimization of GNSS measuring was verified in the locality of Znojmo in the Czech Republic. Experimental results proved that it is possible to plan GNSS measurement in the terrain on the base of geo-data and other information without previous reconnaissance
",
 address="American Scientific Publisher",
 chapter="132688",
 doi="10.1166/jctn.2016.5980",
 howpublished="online",
 institution="American Scientific Publisher",
 number="11",
 volume="13",
 year="2016",
 month="november",
 pages="8345--8354",
 publisher="American Scientific Publisher",
 type="journal article"
}